Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanpassen tractor en opvangwagen en aankoop maaiarm, klepelmaaier en afzuigsysteem - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

De bestaande wagen met klepelmaaier van het merk ALHYCO SPIRIT welke wordt getrokken door een bestaande tractor MASSEY FURGUSON 150PK
wordt aangepast en omgebouwd. De opdracht moet resulteren in de aankoop van een nieuwe klepelmaaier met afzuigsysteem. De klepelmaaier zal gemonteerd kunnen worden
op de bestaande tractor. Op de dissel van de aan te passen bestaande wagen wordt een nieuw afzuigsysteem gemonteerd.

Publicatiedatum
28-09-2016
Deadline
07-11-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34000000 - Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Brasschaat
Postadres
Bredabaan 182, 2930 Brasschaat, BE
Contactpunt(en)
De heer Paul De Moudt

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1325 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!