Aankondiging van een opdracht

BMB/DGE-DBO/2016.0988 Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Levering van digitale roodlicht- snelheidscamera’s

De opdracht heeft als voorwerp de levering van digitale roodlicht- snelheidscamera’s voor het gebruik in bestaande sites voor roodlicht- snelheidscamera’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De opdracht zal het voorwerp uitmaken van bestelbons uitgegeven door de aanbestedende overheid.

Publicatiedatum
07-10-2016
Deadline
22-11-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34971000 - Camera-uitrusting voor snelheidsmeting
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen
Ter attentie van
ir Vincianne Lerate, Directeur f.f.

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De leveringen van onderhavige opdracht maken het voorwerp uit van meerdere bestelbons, die door de aanbestedende overheid worden afgeleverd, afhankelijk van de behoeften en volgens de bepalingen van het bestek, en rekening gehouden met de volgende bepalingen: • het totaal bedrag van het geheel der leveringen die uitgevoerd worden in het kader van de dienstbevelen die geplaatst worden tijdens de geldigheidsduur is minstens gelijk aan 500.000 €; • het totaal bedrag van het geheel der leveringen die uitgevoerd worden in het kader van de dienstbevelen die geplaatst worden tijdens de geldigheidsduur mag de 1.500.000 € niet overschrijden; De hiervoor vermelde bedragen zijn inclusief BTW, maar zonder herziening.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1. De aanbestedende overheid zal zelf, via elektronische raadpleging van de federale databanken die beschouwd worden als authentieke bronnen (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), de volgende inlichtingen of documenten verzamelen:
• Voor de inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: de inlichtingen of documenten m.b.t. het attest van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
• Voor de Belgische inschrijvers:
- het attest van niet-faillissement,
- het attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van zijn belastingen.
2. De inschrijver dient de gevraagde inlichtingen en documenten voor te leggen, zelfs indien hij dit reeds gedaan heeft voor een andere procedure, uitgeschreven door dezelfde aanbestedende overheid.
Art. 61 tot 66 – Toegangsrecht
Impliciete verklaring op erewoord:
Louter door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2 van het K.B. van 15 juli 2011.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, §2, 5° van het K.B. van 15 juli 2011, dient de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan België tewerkstelt en dat niet beoogd is door artikel 62, § 1 van het K.B. van 15 juli 2011 een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij aan zijn sociale verplichtingen heeft voldaan in de zin van artikel 62, § 2 van het K.B. van 15 juli 2011.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, §2, 6° van het K.B. van 15 juli 2011, dient de niet-Belgische inschrijver een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de fiscale bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe, en in het geval dat de aanbestedende overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), vraagt zij de betrokken inschrijver om haar zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
Indien de aanbestedende overheid na verificatie vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de inschrijver, dan wordt de inschrijver uitgesloten.
In dit geval maakt de aanbestedende overheid een nieuwe rangschikking op met inachtneming van de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt en onderzoekt ze de persoonlijke toestand van de inschrijver die aldus de nieuwe eerst gerangschikte is, en gaat ze zo verder indien nodig.
Voor de offertes ingediend door combinaties zonder rechtspersoonlijkheid moet elke deelnemer individueel bewijzen dat hij niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2 van het K.B. van 15 juli 2011. De uitsluiting van één van de deelnemers maakt de offerte van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid nietig.

Economische en financiële draagkracht

Art. 67 – Financiële en economische draagkracht

Bij de offerte te voegen documenten :
Een verklaring betreffende de de omzet van de bedrijfsactiviteit (minimum 500.000 € per jaar) die het voorwerp uitmaakt van de opdracht, over de drie laatste beschikbare boekjaren.

Vakbekwaamheid

Art. 71 – Technische en beroepsbekwaamheid
Verplichtingen betreffende de referenties over gelijkaardige leveringen :
De inschrijver dient een lijst (minimum 3 referenties) in met de leveringen die hij, gedurende de 3 jongste jaren, uitgevoerd heeft op het gebied van roodlicht snelheidscamera’s met vermelding van de bedragen, de uitvoeringsdata en identificatie van de klant. De door de klant(en) ondertekende getuigschriften van goede uitvoering zullen eveneens bij de offerte worden gevoegd.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1325 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!