Rectificatie

Uitrustingen voor het detecteren van rollend spoormateriaal op het tramnet van de MIVB

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Nationaal identificatienummer
0247.499.953_241
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Hicham Ghouzali
Telefoon
+32 25638258
E-mail
Hicham.Ghouzali@stib.brussels
Fax
+32 25153281

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.stib.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322885

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitrustingen voor het detecteren van rollend spoormateriaal op het tramnet van de MIVB

Referentienummer: MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_3865/CH/HG-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 34632000 - Apparatuur voor spoorverkeersregeling

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst voor de levering van uitrustingen voor het detecteren van rollend spoormateriaal dat op het tramnet van de MIVB rijdt, hun installatie, instelling en indienststelling alsook van de testuitrustingen die aan het geleverde materiaal gelinkt zijn. Het beoogde rollend spoormateriaal betreft trams van alle generaties gemengd alsook depanneer- of interventievoertuigen van het rail/wegtype (die over spoorassen beschikken), zoals depannage-, strooi-, opzuig-, smeervoertuigen…

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-12-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-534877

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 229-524734

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!