Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren van nieuwe stalen fenderschilden voor de Noordzeeterminal - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Leveren van nieuwe stalen fenderschilden voor de Noordzeeterminal

Publicatiedatum
07-10-2016
Deadline
07-11-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
34913300 - Fenders
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Antwerpen
Postadres
Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, BE

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 66 van het KB van 16 juli 2012. De indiening van de offerte geldt als impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in §§1 en 2 van art. 66 van het KB van 16 juli 2012. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze impliciete verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 65, §1 van hetzelfde KB, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de inschrijver te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid de inschrijver in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.

Vakbekwaamheid

De inschrijver dient een lijst te bezorgen met referenties van gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 5 jaar met een beschrijving van de uitgevoerde leveringen en met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer.
Tevens dient de inschrijver een bewijs toe te voegen m.b.t. zijn bekwaamheid voor uitvoeringsklasse EXC2.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1325 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!