Aankondiging van een opdracht

Leveren en ombouwen van voertuigen voor niet-prioritair pendelvervoer (bedden en rolstoelen)

Open offerteaanvraag. Referentie P4959: leveren en ombouwen van 2 voertuigen voor niet-prioritair pendelvervoer (bedden en rolstoelen)

Publicatiedatum
20-09-2016
Deadline
15-11-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
34114122 - Voertuigen voor patiëntenvervoer
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
UZ Leuven
Postadres
Herestraat 49, 3000 Leuven, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Perwez Stine / Michiels Annelies

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

o Een verklaring op erewoord, ondertekend door een daartoe bevoegde persoon, waaruit blijkt dat de inschrijver niet definitief werd veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, terroristische misdrijven of strafbare feiten die verband houden met terroristische activiteiten, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, omkoping, fraude, witwassen van geld of enig ander misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, noch dat deze zich in een situatie van belangenvermenging zoals bedoeld in artikelen 22 van het KB van 15 juli 2011 bevindt.
o Een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de offertes) attest van de Administratie der Directe Belastingen waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administratie
o een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de offertes) attest van de BTW Administratie, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administratie.
o Een origineel RSZ-attest dat aantoont dat de inschrijver in regel is met de RSZ tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal (te rekenen vanaf de opening van de offertes) voor het openen van de offertes.
? Voor de buitenlandse inschrijver dient het attest te worden uitgereikt door de overheidsinstantie die hiervoor in zijn land bevoegd is. Voor de buitenlandse inschrijver, afkomstig van een land waar dit attest niet door een overheidsinstantie wordt uitgereikt, dient een verklaring op eer bij de offerte te worden gevoegd, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land.

Economische en financiële draagkracht

o door een bankverklaring of, in voorkomend geval, door het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's;
o door een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is,

Vakbekwaamheid

o aan de hand van een opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole;
o aan de hand van een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht,
o aan de hand van monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de opdrachtgever;
o aan de hand van attesten die door als bevoegd erkende en geaccrediteerde instituten of diensten voor kwaliteitscontrole worden uitgereikt, waarin wordt vastgesteld dat duidelijk door referenties geïdentificeerde producten aan bepaalde specificaties of normen beantwoorden.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1325 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!