Aankondiging van een opdracht

Aankoop van een veegwagen

Aankoop van een veegwagen

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
07-02-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
34921100 - Straatveegmachines
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Lennik
Postadres
Markt 18, 1750 Lennik, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

- documentatie veegmachine (onderbouw en bovenbouw) en beschrijving bij de inschrijving te voegen
- attest of bewijs waaruit blijkt dat de motor voldoet aan de Euro 6-emissienormen
- attest 24-uur-service (voor toelevering wisselstukken - onderbouw en bovenbouw)
- attest voorraad wisselstukken gedurende minimum 15 jaar (onderbouw en bovenbouw)
- attest totale waarborg van minimum 2 jaar (onderdelen + werkuren - onderbouw en bovenbouw)
- attest waarborg op het koetswerk en bovenbouw minimum 6 jaar

Eventuele minimumeisen:

- documentatie veegmachine (onderbouw en bovenbouw) en beschrijving bij de inschrijving te voegen
- attest of bewijs waaruit blijkt dat de motor voldoet aan de Euro 6-emissienormen
- attest 24-uur-service (voor toelevering wisselstukken - onderbouw en bovenbouw)
- attest voorraad wisselstukken gedurende minimum 15 jaar (onderbouw en bovenbouw)
- attest totale waarborg van minimum 2 jaar (onderdelen + werkuren - onderbouw en bovenbouw)
- attest waarborg op het koetswerk en bovenbouw minimum 6 jaar

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1325 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!