Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

3kV-dc-lastscheidingsschakelaars en bedieningskoffers voor buitenopstelling

Raamovereenkomst voor de levering van 3kV-dc-lastscheidingsschakelaars en bedieningskoffers voor buitenopstelling

Datum van verzending van deze aankondiging
18-12-2018
Publicatiedatum
21-12-2018
Deadline
01-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
34632300 - Elektrische installaties voor spoorwegen
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcelbroodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
marina.mortier@infrabel.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie UEA (het UEA vindt u terug in bijlage van de aankondiging van de opdracht
en in te vullen via de website: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl).
Het UEA dient ingevuld en ondertekend te worden en toegevoegd te worden aan uw kandidatuur.
De volgende documenten dienen toegevoegd te worden aan uw kandidatuur :
- Een geactualiseerd uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie
of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst van de kandidaat en ook van elke persoon die lid is van
het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de kandidaat of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of
controlebevoegdheid heeft.
In concreto impliceert dit dat minimaal de uittreksels uit het strafregister dienen te worden bijgevoegd van de kandidaat, van
de ondertekenaar(s) van de kandidatuur, en van de personen die vermeld worden in de aktes van aanstelling van de organen
van de firma waaruit blijkt dat de betrokkene niet is veroordeeld voor een overtreding voorzien door art. 67 van de wet van 17
juni 2016 en van art. 67 van het KB tot plaatsing van 18 juni 2017. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden vanaf de
uiterlijke datum voor de ontvangst van de kandidaturen.
- Een recent attest waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van de sociale
zekerheidsbijdragen.
Voor de kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt het recente attest uitgereikt door de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en heeft het betrekking op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum
voor de ontvangst van de kandidaturen.
Voor de kandidaat die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt, wordt het recente attest uitgereikt
door de bevoegde buitenlandse overheid. Dit attest bevestigt dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen inzake de
betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Dit
attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden vanaf de uiterlijke datum voor de ontvangst van de kandidaturen.
Wanneer de kandidaat personeel tewerkstelt dat zowel onder het tweede lid als onder het derde lid valt, zijn de bepalingen van
beide leden toepasselijk.
- Een recent attest waaruit blijkt dat de kandidaat aan zijn fiscale verplichtingen voldoet. Het attest wordt uitgereikt door de
bevoegde binnenlandse en/of buitenlandse overheid en bevestigt dat de kandidaat heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen
in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Dit attest mag niet ouder zijn dan 3
maanden vanaf de uiterlijke datum voor de ontvangst van de kandidaturen.
- Een origineel attest van niet-faillissement, afgeleverd door de bevoegde autoriteit van het betrokken land. Dit attest mag niet
ouder zijn dan 3 maanden vanaf de uiterlijke datum voor de ontvangst van de kandidaturen.
Er dient opgemerkt dat het attest uitgereikt door de Sociale Zekerheidsinstelling, het fiscaal attest uitgereikt in het kader van
overheidsopdrachten en het attest van niet-faillissement niet moeten worden aangeleverd in de hypothese dat ze beschikbaar
zijn op een gratis toegankelijk database, of ze reeds zijn aangeleverd in het kader van een andere procedure op voorwaarde dat
de betrokken ondernemers in hun aanvraag tot deelneming de procedure identificeren tijdens dewelke zij deze documenten
reeds hebben voorgelegd en voor zover de voormelde inlichtingen en documenten nog beantwoorden aan de gestelde
vereisten.
- de statuten;
- een afschrift van de aktes van aanstelling van de organen van de firma;
- de eventuele bijzondere mandaten van de firma waaruit de bevoegdheid/machtiging blijkt van de persoon of personen die
hebben getekend om de kandidaat te verbinden.

Economische en financiële draagkracht

- de kandidaat dient ons zijn zakencijfer van de laatste 3 jaren te bezorgen (in een vorm van een tabel)
- het gemiddelde omzetcijfer van de laatste drie jaar moet minstens € 1.500.000 zijn.
- de economische en financiële capaciteit van de kandiderende bedrijven zal ook gecontroleerd worden door een D&B evaluatie (Dun & Bradstreet) en zijn ratio's. Elke kandidaat kan het rapport gratis bekomen bij Dun & Bradstreet. De economische en financiële betrouwbaarheid van de kandidaat moet gegarandeerd worden door een Dun & Bradstreet index kleiner dan of gelijk aan 2. Indien er voor een kandidaat geen Dun & Bradstreet rapport bestaat, kan een gelijkwaardig alternatief voorgesteld worden.
De bewijsstukken voor de selectiecriteria betreffende de economische en financiële draagkrachten dienen te worden toegevoegd aan de kandidatuur en het UEA-document.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

- De kandidaat dient een bewijs van interne kwaliteitszorg (ISO 9001 of gelijkwaardig) aan ons te bezorgen.
- De kandidaat geeft ons minstens 2 referenties gerealiseerd de laatste 5 jaar in verband met het fabriceren van lastscheidingsschakelaars in d.c. (1,5 of 3 kV d.c.) of a.c. De kandidaat geeft een duidelijke en volledige beschrijving van deze referenties (begin- en einddatum, volume van het project, aantal , contactpersonen en hun referenties, etc.) alsook de inbreng in het verwezenlijken van het project (productfiches, toepassingsgebieden van gelijkaardige producten).
- Gedetailleerde documentatie van minstens 2 van de hiervoor vermelde producten (reeds op de markt, geïnstalleerd en in dienst) met daarbij gevoegd:
° een afschrift van de verslagen van de uitgevoerde typetesten;
° identificatie van de afnemer(s) of klant(en).
- Aantonen dat een mogelijke productiecapaciteit van 150 stuks per jaar (a.d.h.v huidige productiecapaciteiten, e.d.) mogelijk is.
- Het bewijs van het bestaan afleveren van wisselstukkenbeheer aan de hand van bestaande projecten (wisselstukken voor klanten van lastscheidingsschakelaars)

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!