Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Uitrustingen voor het detecteren van rollend spoormateriaal op het tramnet van de MIVB

Onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst voor de levering van uitrustingen voor het detecteren van rollend spoormateriaal dat op het tramnet van de MIVB rijdt, hun installatie, instelling en indienststelling alsook van de testuitrustingen die aan het geleverde materiaal gelinkt zijn. Het beoogde rollend spoormateriaal betreft trams van alle generaties gemengd alsook depanneer- of interventievoertuigen van het rail/wegtype (die over spoorassen beschikken), zoals depannage-, strooi-, opzuig-, smeervoertuigen…

Datum van verzending van deze aankondiging
25-11-2018
Publicatiedatum
28-11-2018
Deadline
07-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
34632000 - Apparatuur voor spoorverkeersregeling
34632200 - Elektrische signalisatie-uitrusting voor spoorwegen
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Hicham Ghouzali
E-mail
Hicham.Ghouzali@stib.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
3500000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in bijlage bij de aankondiging van de opdracht:verplicht in te vullen op de website https://ec.europa.eu/tools/espd.

Economische en financiële draagkracht

Zie het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in bijlage bij de aankondiging van de opdracht:verplicht in te vullen op de website https://ec.europa.eu/tools/espd.

Eventuele minimumeisen:

De analyse betreffende de economische en financiële draagkracht van de kandidaatonderneming zal aantonen dat de gemiddelde waarde van haar drie meest recente jaaromzetcijfers (omzetcijfers die beschikbaar zijn voor die drie meest recente boekjaren) in termen van grootteorde strikt hoger is dan het derde van de geraamde waarde die onder punt II.1.5 van onderhavige aankondiging van een opdracht vermeld staat. De MIVB zal ook de kandidaten verwijderen van wie de financiële gegevens (balansen en resultatenrekeningen die beschikbaar zijn voor die drie meest recente boekjaren) niet laten zien dat zij de draagkracht hebben om een opdracht zoals beschreven onder punt II.2.4 tot een goed einde te brengen. Ze zal elke kandidaat verwerpen van wie het eigen vermogen negatief is.
De bewijsstukken met betrekking tot economische en financiële draagkracht moeten bij de kandidaat¬stelling en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) gevoegd worden.

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in bijlage bij de aankondiging van de opdracht:verplicht in te vullen op de website https://ec.europa.eu/tools/espd.

Eventuele minimumeisen:

De analyse betreffende de technische en beroepsvaardigheid zal aantonen dat de kandidaatonderneming in staat is om de opdracht, zoals beschreven onder punt II.2.4 van voorliggende aankondiging van een opdracht, tot een goede einde te brengen, en dit door het afleveren van:
1-Een lijst met de leveringen en plaatsingen van detectiesystemen voor spoorvoertuigen die de onderneming heeft uitgevoerd in een stedelijk milieu tijdens de voorbije vijf jaar. Op deze lijst zullen de volgende gegevens ingevuld moeten worden: een beschrijving van de opdracht, het bedrag ervan, de data of periodes van indienststelling, de contactgegevens van de klanten waarvoor ze bestemd waren, de naam en gegevens van de contactpersoon in die ondernemingen, de technische plannen en fiches van de betrokken leveringen alsook de normen UIC, EN, DIN, SIL, ... die toegepast werden in het kader van die opdrachten. Voor diezelfde periode: minstens twee tevredenheidsattesten van verschillende klanten die bij de opgenoemde referenties horen. De referenties zullen betrekking hebben op leveringen die bestemd zijn voor de spoornetwerken van stadsvervoer in één of meerdere lidstaten van de EU.
2-Een beschrijving van het beleid inzake milieubeheer, sociaal beheer en het kwaliteitszorg-systeem van de kandidaat.
a. Voor wat het milieubeheer betreft, moet het ISO 14000-certificaat (audits), het Europees reglement EMAS nr. 761/2001 (audit) of eender welke andere certificatie of beschrijving van een gelijkaardige aanpak bij het kandidaatstellingsdossier gevoegd worden.
b. Voor de sociale criteria moet het SA 8000-label of eender welke andere beschrijving van een gelijkaardige aanpak, of zelfs een verklaring op erewoord dat alle overeenkomsten in acht genomen worden die als basis voor het SA 8000-label gediend hebben, bij het kandidaatstellingsdossier gevoegd worden.
c. Voor de kwaliteitszorg moet het ISO 9000-certificaat of eender welke andere certificatie of een beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem bij het kandidaatstellingsdossier gevoegd worden (met bijzondere aandacht voor de kwaliteitscontrole, vóór levering, en voor het beheer van klachten en van gebreken). De beschrijving van de kwaliteitscontrole zal vergezeld zijn van een kopie van een kwaliteitscontrolerapport (of een checklist) m.b.t. detecteersystemen.
3-Een verklaring op erewoord dat de contacten met het MIVB-personeel doorheen de verschillende fasen van de raamovereenkomst, inclusief tijdens de fasen van technische keuring en indienststelling, in het Nederlands en in het Frans zullen verlopen.
4-Een formele verklaring dat de kandidaat zonder speciale formaliteiten het bezoek van een MIVB-afvaardiging aan zijn inrichting of die van eventuele onderaannemers en klanten aanvaardt om zijn technische capaciteiten te beoordelen.
5-Een beschrijving van de beschikbare (menselijke en materiële) middelen en een beschrijving van de organisatie die de kandidaatonderneming van plan is door te voeren om een preventief en correctief onderhoud van de detecteeruitrustingen/-installaties te verzekeren/waarborgen.
6-Een kopie van de SIL2/SIL3-certificaten/attesten (en SIL4 indien beschikbaar) afgeleverd door een onafhankelijk controleorganisme.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!