Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Aankoop van lange platte wagens type RBPS of R40 of gelijkwaardig.

Aankoop van lange platte wagens type RBPS of R40 of gelijkwaardig.

Datum van verzending van deze aankondiging
18-12-2018
Publicatiedatum
21-12-2018
Deadline
24-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
34600000 - Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcelbroodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
10-31 I-FBA. 515 - Lode Thoelen
E-mail
lode.thoelen@infrabel.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (het UEA-document vindt u terug in bijlage van de aankondiging van de opdracht en in te vullen via de website: https://ec.europa.eu/tools/espd/ filter?lang=nl).
De volgende attesten dienen reeds toegevoegd te worden aan uw kandidatuur :
- Een geactualiseerd uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie
of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst van de kandidaat en ook van elke persoon die lid is van
het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de kandidaat of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of
controlebevoegdheid heeft.
In concreto impliceert dit dat minimaal de uittreksels uit het strafregister dienen te worden bijgevoegd van de kandidaat, van
de ondertekenaar(s) van de kandidatuur, en van de personen die vermeld worden in de aktes van aanstelling van de organen
van de firma waaruit blijkt dat de betrokkene niet is veroordeeld voor een overtreding voorzien door art. 67 van de wet van 17
juni 2016 en van art. 67 van het KB tot plaatsing van 18 juni 2017. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden vanaf de
uiterlijke datum voor de ontvangst van de kandidaturen.
- Een recent attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. Voor de inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt het recente attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en heeft het betrekking op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de kandidaturen. Voor de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt, wordt het recente attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid. Dit attest bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Dit attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden vanaf de uiterlijke datum voor de ontvangst van de kandidaturen. Wanneer de inschrijver personeel tewerkstelt dat zowel onder het tweede lid als onder het derde lid valt, zijn de bepalingen van beide leden toepasselijk.
- Een recent attest waaruit blijkt dat de inschrijver aan zijn fiscale verplichtingen voldoet. Het attest wordt uitgereikt door de bevoegde binnenlandse en/of buitenlandse overheid en bevestigt dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Dit attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden vanaf de uiterlijke datum voor de ontvangst van de kandidaturen.
- Een origineel attest van niet-faillissement, afgeleverd door de bevoegde autoriteit van het betrokken land. Dit attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden vanaf de uiterlijke datum voor de ontvangst van de kandidaturen.
Er dient opgemerkt dat het attest uitgereikt door de Sociale Zekerheidsinstelling, het fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten en het attest van niet-faillissement niet moeten worden aangeleverd in de hypothese dat ze beschikbaar zijn op een gratis toegankelijk database, of ze reeds zijn aangeleverd in het kader van een andere procedure op voorwaarde dat de betrokken ondernemers in hun aanvraag tot deelneming of in hun offerte de procedure identificeren tijdens dewelke zij deze documenten reeds hebben voorgelegd en voor zover de voormelde inlichtingen en documenten nog beantwoorden aan de gestelde vereisten.

Economische en financiële draagkracht

- Een attest van een verzekeringsovereenkomst "burgerlijke aansprakelijkheid", die de materiële en lichamelijke schade dekt die door zijn werknemers wordt berokkend tijdens de uitvoering van de opdracht.
- Het jaarlijks zakencijfer van de kandidaat (alleen of in samenwerking) moet minstens 4.500.000 Euro zijn (voor de laatste 2 afgesloten boekjaren).

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

De kandidaat moet:
o EN 15085-2 CL1 gecertificeerd zijn (Spoorwegtoepassingen - Lassen van spoorwegvoertuigen en onderdelen);
o ISO 9001-gecertificeerd zijn;
o Het bewijs leveren dat in de afgelopen 3 jaar ten minste 5 wagens werden geconstrueerd of omgebouwd (leveren van plannen en foto’s ter staving).

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!