Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstelling van een lichtontwerper voor de functionele pleinverlichting, het aanlichten van gevels en monumenten langs de Grote Markt en de Oude Markt te Leuven. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Voorwerp van deze diensten: Aanstelling van een lichtontwerper voor de functionele pleinverlichting,
het aanlichten van gevels en monumenten langs de Grote Markt en de Oude Markt te Leuven.
De stad zoekt een dienstverlener om zich bij te staan in de volledige studieopdracht voor de opmaak
van een lichtstudie en een lichtontwerp voor de monumentenverlichting en de functionele verlichting
van de publieke ruimte aan de Grote Markt en de Oude Markt in 3000 Leuven. Van de ontwerper
wordt verwacht om een duurzaam en uitgebalanceerd voorstel te doen voor de verlichting van de aan
de projectzone en de aanliggende monumenten van beide pleinen.
Het lichtontwerp moet het opdrachtgevend bestuur en Eandis in staat stellen om, zonder bijkomende
onderzoeken of studies, offertes bij verschillende leveranciers van verlichtingsapparatuur aan te
vragen.

Publicatiedatum
30-11-2016
Deadline
10-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71318100 - Diensten in verband met de uitvoering van verlichtings- en daglichtvoorzieningsprojecten
34993000 - Straatverlichting
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Leuven
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
De heer Yves Vermaelen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

.

Vakbekwaamheid

Samenstelling team en beroepskwalificaties van het bureau:
De bekwaamheid van de kandidaat wordt beoordeeld op grond van het samenstelling bureau, met
een duidelijke en volledige opgave van het personeel, studie / opleiding / beroepskwalificaties /
discipline en relevante ervaring die effectief aan het project zullen meewerken. Hieruit dient te blijken
dat het bureau beschikt over een multidisciplinair team met minimum 5 jaar ervaring in de gevraagde
ontwerpdomeinen:
• Minstens één deskundige gespecialiseerd in het concipiëren zowel als technisch uitwerken van
verlichtingsontwerp voor architecturaal patrimonium, monumenten en de publieke ruimte en buiten
verlichting van gebouwen. Deze deskundigheid is mogelijks, maar niet noodzakelijk verenigd in
hoofde van één persoon.
• Ontwerp publieke ruimte – stedenbouw of landschapsarchitectuur
Vermits het resultaat van deze aangelegenheid sterk afhangt van het bureau worden o.a. de
algemene visie, referenties en plan van aanpak mee opgenomen in de gunningscriteria.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!