Aankondiging van een opdracht

BMB/DGE-DBO/2016.0878 Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Openbare verlichting, openbare verlichting op hoge masten, inwendig verlichte wegwijzers en signalisatiepanelen, en afbakening - Aanpassingswerken, uitbreidingswerken en vervanging van de installaties - Onderhoud en het in volmaakte staat van werking houden.

Onderhavige opdracht heeft als voorwerp :
• De prestaties (leveringen en werken) nodig voor de aanpassing, de uitbreiding en het vervangen van (functionele en decoratieve) openbare verlichtingsinstallaties, evenals bepaalde inwendig verlichte signalisatieborden en bepaalde afbakeningsinstallaties, die zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden
• De opdracht betreft eveneens het onderhoud en het in volmaakte staat van werking houden van deze installaties, uitgezonderd de inwendig verlichte signalisatieborden, die geleidelijk zullen worden gedemonteerd (cf. de technische voorschriften).
• De onderhoudswerken, leveringen, dringende tussenkomsten en kleine herstellingswerken nodig voor het in volmaakte staat van werking houden van de wegverlichtingsinstallaties bevestigd op beweegbare platformen van hoge masten die zich op de Ring rond Brussel bevinden, ter hoogte van de verkeerswisselaar Pede te Anderlecht, op de Teichmannbrug te Schaarbeek en aan de verkeerswisselaar Reyers op de E40, eveneens te Schaarbeek.
• In geval van aanpassing of uitbreiding van een installatie, zullen de performantste technieken op gebied van energiebesparing en met de minste lichtvervuiling toegepast worden.

Publicatiedatum
19-08-2016
Deadline
04-10-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34993000 - Straatverlichting
45316110 - Installeren van straatverlichtingsuitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen
Ter attentie van
ir Vincianne Lerate, Directeur f.f.

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De werken van onderhavige opdracht maken het voor¬werp uit van de meerdere bestelbonnen, die door de aanbestedende overheid worden afgele¬verd, afhan¬kelijk van de behoeften en volgens de bepalingen van het bestek, en rekening gehouden met de volgende bepalingen: • de bestelbon bepaalt het type van uit te voeren prestaties; • het totaal bedrag van het geheel der werken die uitgevoerd worden in het kader van de bestelbonnen die geplaatst worden tijdens de geldigheidsduur (averijen uitgezonderd) is minstens gelijk aan 1.500.000 €; • het totaal bedrag van het geheel der werken die uitgevoerd worden in het kader van de bestelbonnen die geplaatst worden tijdens de geldigheidsduur (averijen uitgezonderd) mag de 5.000.000 € niet overschrijden. De hiervoor vermelde bedragen zijn inclusief BTW, maar zonder herziening. De eenheidsprijzen in te vullen in de samenvattende opmeting, dienen door de inschrijver te worden vastgesteld, onafhankelijk van de hoeveelheden vastgesteld door de aanbestedende overheid in de samenvattende opmeting, ter bepaling van het rangschikkingsbedrag van de inschrijvingen. Deze hoeveelheden zijn fictieve hoeveelheden, die aan de aannemer geen enkel recht geven, noch wat het totaal bedrag van de bestelbonnen aangaat, noch wat de te bestellen hoeveelheden per post aangaat, noch wat betreft de verhoudingen van de hoeveelheden opgegeven voor iedere post van de opmeting.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1. De aanbestedende overheid zal zelf, via elektronische raadpleging van de federale databanken die beschouwd worden als authentieke bronnen (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), de volgende inlichtingen of documenten verzamelen:
• Voor de inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: de inlichtingen of documenten m.b.t. het attest van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
• Voor de Belgische inschrijvers:
- het attest van niet-faillissement,
- het attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van zijn belastingen,
- het bewijs dat hij erkend is als aannemer van werken overeenkomstig wat hierna bepaald wordt onder de «artikelen 67 tot 69: kwalitatieve selectie».
2. De inschrijver dient de gevraagde inlichtingen en documenten voor te leggen, zelfs indien hij dit reeds gedaan heeft voor een andere procedure, uitgeschreven door dezelfde aanbestedende overheid.
Art. 61 tot 66: Toegangsrecht
Impliciete verklaring op erewoord:
Louter door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2 van het K.B. van 15 juli 2011.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, §2, 5° van het K.B. van 15 juli 2011, dient de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan België tewerkstelt en dat niet beoogd is door artikel 62, § 1 van het K.B. van 15 juli 2011 een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij aan zijn sociale verplichtingen heeft voldaan in de zin van artikel 62, § 2 van het K.B. van 15 juli 2011.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, §2, 6° van het K.B. van 15 juli 2011, dient de niet-Belgische inschrijver een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de fiscale bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe, en in het geval dat de aanbestedende overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), vraagt zij de betrokken inschrijver om haar zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
Indien de aanbestedende overheid na verificatie vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de inschrijver, dan wordt de inschrijver uitgesloten.
In dit geval maakt de aanbestedende overheid een nieuwe rangschikking op met inachtneming van de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt en onderzoekt ze de persoonlijke toestand van de inschrijver die aldus de nieuwe eerst gerangschikte is, en gaat ze zo verder indien nodig.
Voor de offertes ingediend door combinaties zonder rechtspersoonlijkheid moet elke deelnemer individueel bewijzen dat hij niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2 van het K.B. van 15 juli 2011. De uitsluiting van één van de deelnemers maakt de offerte van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid nietig.
De eisen inzake financiële en technische draagkracht daarentegen mogen ook door één of meerdere deelgenoten voor de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid worden aangetoond.
Overigens, indien het een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid betreft, voegt de inschrijver bij zijn dossier de verenigingsovereenkomst gesloten tussen de verschillende leden van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid. Deze overeenkomst moet een hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de deelgenoten en de aanwijzing van een mandataris die de vereniging vertegenwoordigt inhouden.
Mocht de inschrijver in dit stadium wensen beroep te doen op de diensten van een onderaannemer waarvan hij meent dat de referenties en competenties nuttig zijn om zijn kandidaatstelling te rechtvaardigen, voegt hij een geldig ondertekende verklaring van de onderaannemer bij, waarin laatstgenoemde zich ertoe verbindt actief deel te nemen aan de uitvoering van onderhavige opdracht, ingeval deze wordt toegewezen aan de inschrijver voor wie hij als onderaannemer werkt.

Vakbekwaamheid

Art .69, 2°
Een verklaring die de technici of technische diensten vermeldt, die al dan niet deel uitmaken van het bedrijf, en die ter beschikking staan van de aannemer voor de uitvoering van de opdracht.
De opdrachtnemer moet bekwaam zijn, zowel voor wat het onderhoud betreft als voor de plaatsing van nieuwe uitrustingen, hij zal ondermeer beschikken over de nodige bekwaamheden en kwalificaties:
• Het personeel dat de tussenkomst uitvoert bij een dringende depannage moet minstens de graad van gediplomeerd elektromonteur bezitten.
• Het omkaderingspersoneel moet minstens samengesteld zijn uit 1 persoon met een bachelor in electromechanica diploma of equivalent.
• De opdrachtnemer moet beschikken over de bevoegdheidsverklaringen van zijn personeel die nodig zijn voor het uitvoeren van de tussenkomsten zoals beschreven in het onderhavig bestek.
Art. 69, 6°
• De inschrijver voegt een verklaring toe die het materiaal en de technische uitrusting vermeldt waarover hij beschikt of zal beschikken met betrekking tot de prestaties, het onderhoud en de werken die in dit bestek zijn opgenomen.
• De opdrachtnemer moet beschikken over de middelen voor het uitmeten van de uitrustingen.
• De opdrachtnemer moet beschikken over voertuigen die conform zijn met de reglementering en de wetgeving.
• De opdrachtnemer moet beschikken over bebakening- en signalisatiemateriaal conform met het ordonnantie van 3 juli 2008.
• Een verklaring op erewoord dat hij beschikt (en dat hij ze kan gebruiken) over een kabeldetector, een apparaat waarmee kabels en de diepte waarop ze zich bevinden op een selectieve manier kunnen worden gelokaliseerd en dat hij beschikt over een OTDR (reflectometer) voor het opsporen van mankementen aan de kabels. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor deze verklaring te verifiëren. Deze eventuele verificatie komt erop neer dat een gekwalificeerde persoon die tot het personeel van de inschrijver of van een van de verklaarde onderaannemers behoort de volgende proeven uitvoert op een defecte geïsoleerde kabel van 4 x 1,5 mm² van 50 meter lang.
- isolatiemeting
- kortsluiting tussen twee draden met bepaling van de plaats
- aarding van een draad met bepaling van de plaats
- onderbreking van een draad met bepaling van de plaats
Die tests moeten het mogelijk maken de plaats van een kabeldefect met een precisie van een meter te bepalen. In het tegengestelde geval zal de offerte van de betrokken inschrijver niet worden geselecteerd.
Art. 70
De inschrijver moet voldoen aan de volgende kwalitatieve selectievoorwaarde :
• Een erkenning als aannemer van werken hebben voor het uitvoeren van werken in de ondercategorie P2 en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 7 volgens de raming van de aanbestedende overheid).
• Een gelijkwaardige erkenning op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere Lidstaat van de Europese Unie evenals de eventuele bijkomende documenten.
• hetzij de alternatieve bewijsstukken die vereist zijn krachtens het artikel 3 § 1, 2° van de wet van 20 maart 1991 betreffende de erkenning van aannemers van werken (cf. artikel 1 van het Ministerieel Besluit van 27 september 1991).
De niet-Belgische inschrijvers dienen de documenten waaruit blijkt dat ze voldoen aan de gevraagde ondercategorie en klasse.
Art. 77
De inschrijver beschrijft de maatregelen die hij neemt om de kwaliteit van zijn prestaties en zijn organisaties te verzekeren door de certificaten, opgesteld door onafhankelijke instellingen, bij te voegen, die aantonen dat de dienstverlener in overeenstemming is met bepaalde kwaliteitsnormen (systemen van kwaliteitsgaranties gebaseerd op de Europese normen EN ISO 9001: 2000 en gecertificeerd door instellingen in overeenstemming met de Europese normen EN 45.000). De inschrijver moet bovendien een exemplaar toevoegen van het document dat door zijn firma is opgesteld betreffende de kwaliteitscontrole en de specifieke procedures ter zake die hij wenst toe te passen in het kader van deze opdracht.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 7 : tot 5.330.000 EUR, Categorie: P2

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!