Aankondiging van een opdracht

Referentie P4941: leveren en ombouw van ziekenwagen tot mobiele stroke unit

Kandidaatstelling/selectiedraad voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Referentie P4941: levering en ombouw van ziekenwagen tot mobiele stroke unit en aansluitend een onderhoudscontract

Publicatiedatum
22-08-2016
Deadline
30-09-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
34114121 - Ambulances
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
UZ Leuven
Postadres
Herestraat 49, 3000 Leuven, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Perwez Stine / Michiels Annelies

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

o Een verklaring op erewoord, ondertekend door een daartoe bevoegde persoon, waaruit blijkt dat de kandidaat niet definitief werd veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, terroristische misdrijven of strafbare feiten die verband houden met terroristische activiteiten, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, omkoping, fraude, witwassen van geld of enig ander misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, noch dat deze zich in een situatie van belangenvermenging zoals bedoeld in artikelen 22 van het KB van 15 juli 2011 bevindt.
o Een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de inschrijvingen) attest van de Administratie der Directe Belastingen waaruit blijkt dat de kandidaat in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administratie
o een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de kandidaatstellingen) attest van de btw administratie, waaruit blijkt dat de kandidaat in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administratie.
o Een origineel RSZ-attest dat aantoont dat de kandidaatr in regel is met de RSZ tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal (te rekenen vanaf de opening van de kandidaatstellingen) voor het openen van de offertes.

Economische en financiële draagkracht

o door een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Vakbekwaamheid

o aan de hand van een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van leveringen voor een particuliere afnemer door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de kandidaat ;
o aan de hand van een beschrijving van de technische uitrusting, van de door de kandidaat getroffen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, en van de door zijn onderneming geboden mogelijkheden op het vlak van studie en onderzoek;

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1325 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!