Aankondiging van een opdracht

Leasing en aankoop van dienstwagens

Leasing en aankoop van dienstwagens

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
34144700 - Bedrijfswagens
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Leveringen - Combinatie
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting
Postadres
Parkstraat 115, 1800 Vilvoorde, BE
Contactpunt(en)
De heer Olivier Moelaert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Omdat het volgende document voor de aanbestedende overheid niet kosteloos toegankelijk is via elektronische middelen zoals bedoeld in artikel 60 § 1 moet bovenop de impliciete verklaring op erewoord dit document bij de offerte worden gevoegd:
Een uittreksel uit het strafregister op naam van de firma of een evenwaardig document, niet ouder dan 3 maanden op de uiterste datum van indiening van de offertes.
Het uittreksel uit het strafregister is te bekomen bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

Bankverklaring mag maximum 3 maanden oud zijn op datum van opening offertes.

Vakbekwaamheid

Een beschrijving van de technische uitrusting, van de door de leverancier getroffen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, en van de door zijn onderneming geboden mogelijkheden op het vlak van studie en onderzoek.

Eventuele minimumeisen:

Een korte beschrijving voor opvolging van de interne kwaliteitsopvolging

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!