Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor het leveren van straatmeubilair en aanverwante artikelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Deze opdracht omvat het leveren van straatmeubilair ten behoeve van de inrichting en onderhoud van het openbaar domein.

Publicatiedatum
20-09-2016
Deadline
20-10-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34928400 - Stadsmeubilair
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Hamme
Postadres
Marktplein 1, 9220 Hamme, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De aanbestedende overheid vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de volgende documenten op:
-Attest inzake sociale zekerheid en het bijbehorend attest “inhoudingsplicht artikel 30bis”
-Attest niet-faillissement
-Fiscaal attest inzake directe belastingen en BTW.
De inschrijver dient wel een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie, niet ouder dan 3 maanden, waaruit de professionele integriteit blijkt van de zaakvoerder(s) of de afgevaardigd bestuurder en/of de gemachtigde ondertekenaar van de offerte evenals van de inschrijver als dit een rechtspersoon betreft bij zijn offerte te voegen.
Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden zoals bedoeld in artikel 61 §1 en §2 enkel in zoverre de inlichtingen of documenten betreffende de uitsluitingsgevallen waarop de verklaring slaat, voor de aanbestedende overheid kosteloos toegankelijk zijn via elektronische middelen als bedoeld in artikel 60, § 1.

Economische en financiële draagkracht

Geen

Eventuele minimumeisen:

Geen

Vakbekwaamheid

Geen

Eventuele minimumeisen:

Geen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!