Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Publiekswerking archeologische opgraving Logistiek Park Waasland fase West - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

In oktober 2015 werd een eerste deel van de archeologische opgraving op het Logistiek Park Waasland fase West te Beveren uitgevoerd.
Medio 2016 startte een tweede deel van de opgraving, die twee jaar zal duren.
De initiatiefnemer, Maatschappij Linkerscheldeoever, wenst het brede publiek te betrekken bij dit tweede deel van de archeologische opgraving.

Publicatiedatum
09-09-2016
Deadline
10-10-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
98390000 - Overige diensten
34221000 - Mobiele containers voor bijzondere doeleinden
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij Linkerscheldeoever
Postadres
Sint-Paulusplein 27, 9120 Kallo, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Liesbeth Van Driessche

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Eventuele minimumeisen:

Beide documenten zijn verplicht toe te voegen aan de offerte.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste relevante diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht.

Eventuele minimumeisen:

Minimum drie relevante referenties per jaar.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!