Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren en openspreiden van strooizout op het gemeentelijke wegennet (Winter 2016-2017) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Het betreft het leveren en openspreiden van strooizout op alle wegenissen van het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem met uitzondering van: de Keizer Karellaan, de Zelliksesteenweg, de Gentsesteenweg en de Josse Goffinlaan.

Publicatiedatum
14-09-2016
Deadline
29-09-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34927100 - Strooizout
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Sint-Agatha-Berchem
Postadres
Koning Albertlaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Sonia Bars

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1) Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
2) In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
3) In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Economische en financiële draagkracht

Nihil

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, vermeldend hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren:
- indien het leveringen aan een overheid betreft, worden de leveringen aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd;
- indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen, worden de certificaten opgesteld door de koper; bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegelaten.
De inschrijver voegt aan zijn offerte minstens twee certificaten voor een gelijkaardige levering.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!