Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van spoorapparatuur voor trams

Onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van spoorapparatuur voor trams.
De gedetailleerde beschrijving van de opdracht vindt u onder punt II.2.4 van deze aankondiging.


Datum van verzending van deze aankondiging
07-11-2018
Publicatiedatum
10-11-2018
Deadline
10-12-2018
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
34946200 - Constructie-elementen voor spoorwegen
34946220 - Wisseltongen, hartstukken, wisseltrekstangen en kruisstukken
34946221 - Wisseltongen
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Hicham Ghouzali
E-mail
Hicham.Ghouzali@stib.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
32000000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) dat als bijlage bij deze aankondiging gevoegd is – verplicht op de website https://ec.europa.eu/tools/espd in te vullen en bij het kandidaatstellings-dossier te voegen.

Economische en financiële draagkracht

Zie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) dat als bijlage bij deze aankondiging gevoegd is – verplicht op de website https://ec.europa.eu/tools/espd in te vullen en bij het kandidaatstellings-dossier te voegen.

Eventuele minimumeisen:

De analyse van de economische en financiële draagkracht van de kandidaatonderneming zal aantonen dat de gemiddelde waarde van haar laatste drie jaaromzetcijfers (omzet beschikbaar voor deze laatste drie boekjaren) in termen van grootteorde strikt boven de 50% uitkomt van de geraamde waarde die vermeld staat onder punt II.1.5 van deze aankondiging van een opdracht.
De MIVB zal ook de kandidaten verwijderen waarvan de financiële gegevens (beschikbare balansen en resultatenrekeningen voor deze laatste drie boekjaren) niet aantonen dat zij de draagkracht hebben om een opdracht zoals beschreven onder punt II.2.4 tot een goed einde te brengen. Ze zal elke kandidaat afwijzen met een negatief eigen vermogen. De bewijsstukken betreffende de economische en financiële draagkracht moeten bij de kandidaatstelling en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) gevoegd worden.

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) dat als bijlage bij deze aankondiging gevoegd is – verplicht op de website https://ec.europa.eu/tools/espd in te vullen en bij het kandidaatstellings-dossier te voegen.

Eventuele minimumeisen:

De analyse van de technische en beroeps¬bekwaamheid zal aantonen dat de kandidaatonderneming in staat is om de opdracht zoals beschreven onder punt II.2.4 van deze aankondiging van een opdracht tot een goed einde te brengen door het volgende te leveren:
1-Een lijst van de leveringen van tramwissels die de onderneming heeft uitgevoerd in de laatste vijf jaar. Deze lijst zal aangevuld moeten worden met de volgende gegevens: een beschrijving van de opdracht, het bedrag, de data of periodes van indienststelling, de contactgegevens van de klanten waarvoor ze bestemd waren, de naam en gegevens van de contactpersonen in die ondernemingen, de plannen of foto’s van de betrokken leveringen alsook de normen UIC, EN, DIN, ... die in het kader van de opdrachten toegepast werden. Voor diezelfde periode en voor spoorapparaten van het type monoblokken met bovenstuk (van het apparaat) met hoge hardheid, moeten minstens drie tevredenheidsattesten van verschillende klanten bijgevoegd worden. De referenties zullen betrekking hebben op leveringen bestemd voor transportnetwerken van het type tram van Zwitserland, Noorwegen of één of meerdere lidstaten van de EU.
2-Een beschrijving van de bedrijfspolitiek inzake milieubeheer, sociaal beheer en kwaliteitszorg bij de kandidaat.
a. Voor het milieubeheer moet het ISO 14000-certificaat (audits), het Europees reglement EMAS (CE) n° 761/2001 (audit) of eender welke andere certificatie of beschrijving van een gelijkaardige aanpak bij het kandidaatstellingsdossier gevoegd worden.
b. Voor de sociale criteria moet het SA 8000-label of eender welke andere beschrijving van een gelijkaardige aanpak, of zelfs een verklaring op erewoord van naleving van alle overeenkomsten die als basis voor het SA 8000-label gediend hebben, bij het kandidaatstellingsdossier gevoegd worden.
c. Voor de kwaliteitszorg moet het ISO 9000-certificaat of eender welke andere certificatie of een beschrijving van het kwaliteitscontrolesysteem bij het kandidaatstellingsdossier gevoegd worden (met bijzondere aandacht voor de kwaliteitscontrole, vóór de levering, voor het klachtenbeheer en voor non-conformiteiten). De beschrijving van de kwaliteitscontrole zal vergezeld zijn van een kopie van een kwaliteitscontrolerapport (of -checklist) over spoorapparatuur van het type tram.
3-Een verklaring op erewoord dat de contacten met het MIVB-personeel doorheen de verschillende fasen van de raamovereenkomst, inclusief tijdens de fasen van keuring en indienststelling, in het Nederlands of in het Frans zullen verlopen.
4-Een formele verklaring dat de kandidaat zonder speciale formaliteiten het bezoek aanvaardt van een MIVB-afvaardiging in zijn inrichting, de installaties van eventuele onderaannemers en/of die van klanten voor het beoordelen van zijn technische vaardigheden.
5-Een attest op erewoord dat stelt dat de kandidaat in staat is om binnen de 24u – 7d/7 tussen te komen voor elk defect dat zich kan voordoen aan een uitrusting die op het tramnet van de MIVB geïnstalleerd is. Het betreffende attest zal vergezeld zijn van een beschrijving van de (menselijke en materiële) middelen die beschikbaar zijn en van een beschrijving van de organisatie die de kandidaatonderneming wil toepassen om die verbintenis gestand te doen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!