Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

STELPLAATS DELTA: LEVERING EN PLAATSING VAN DE NIEUWE HEKWERKEN ANTI-INDRINGING

De door onderhavig bijzonder bestek geregelde opdracht omvat alle leveringen, diensten en werken die in hun beginselen in onderhavig bijzonder bestek vermeld staan en die nader zijn uiteengezet in de beschrijvende meetstaat, evenals in alle andere contractuele bescheiden.
De opdracht, waarvan de begrenzing aangeduid zijn op de aanbestedingsplannen, heeft tot doel de levering en plaatsing van de nieuwe hekwerken anti-indringing te Delta stelplaats
Het is erg belangrijk om op te merken dat deze opdracht voorziet dat de inschrijver zijn eigen stabiliteitsstudie moet uitvoeren (berekeningsnota, bepaling van de afmetingen van de funderingselementen, uitvoeringsplan …)
De bouwheer stelt de resultaten van de al eerder uitgevoerde bodemproeven (te raadplegen in onze kantoren in het CCN) ter beschikking van de inschrijvers.
Het studiedossier moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leidend ambtenaar en het aangewezen controleorgaan.
De werken omvatten onder andere:
• De opbreken van de bestaande hekwerken;
• De realisatie van de funderings voor de nieuwe hekwerken ;
• De plaatsing van de nieuwe hekwerken;
• De plaatsing van de snelvouwhek (speed gate);
• De metselwerken en schilderwerken ;
De aanneming omvat niet:
• de elektrische, elektromechanische en thermische uitrustingen van de kunstwerken, behalve indien het in de beschrijvende of samenvattende meetstaten anders staat vermeld.
De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op de noodzaak de toegankelijkheid van de lokalen van het te respecteren (zie artikel 79 van dit bijzonder bestek).

Publicatiedatum
27-03-2015
Deadline
07-05-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34928310 - Veiligheidshek
44313100 - Gaasafrastering
45340000 - Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Brussel Mobiliteit - BUV - Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Postadres
Vooruitgangsstraat 80, bus 1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vancraenbroeck Eric Paul

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Artikel 65, §1 : Raadpleging via elektronische weg :
Voor de Belgische inschrijvers zal de Aanbestedende overheid zelf de inlichtingen en documenten m.b.t. het attest van betaling van de sociale zekerheid via elektronische weg opzoeken in de federale databanken die beschouwd worden als authentieke bronnen.
De andere vereiste documenten en inlichtingen voor de kwalitatieve selectie zullen door de inschrijvers zelf voorgelegd worden.
Artikel 65, §2 : Voorleggen van de vereiste dokumenten :
De kandidaat of de inschrijver is er aan gehouden de vereiste inlichtingen en documenten voor te leggen zelfs wanneer hij deze reeds heeft bezord in de loop van een andere procedure georganiseerd door dezelfde Aanbestedende overheid.
Artikel 66, §4 : Impliciete verklaring op erewoord :
Door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingscriteria bevindt zoals bedoeld in het artikel 66 van het K.B. van 16 juli 2012.
De Aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe en in het geval dat de Aanbestedende overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (Federale informaticatoepassing "digiflow"), vraagt hij de betrokken inschrijver om hem zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
Opmerkingen :
1. Voor de offertes ingediend door tijdelijk handelsvennootschappen of feitelijke verenigingen, moet elke deelgenoot afzonderlijk bewijzen dat hij zich niet in een "toestand van uitsluiting" bevindt. Bijgevolg is de beschikking over de impliciete verklaring op erewoord waarvan sprake is van toepassing voor elk lid van de tijdelijke handelsvernnoostschap. De uitsluiting van een van de deelgenoten maakt de offerte van de tijdelijke handelsvennootschap of de tijdelijke vereniging nietig (omzendbrief 10.02.98)
2. Indien de AO na verificatie veststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, op de uiterste datum van ontvangst van de offertes, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de geselecteerde inschrijver, dan wordt/kan de inschrijver worden uitgesloten.
In dit geval maakt de AO een nieuwe rangschikking op, rekening houdend met de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt, en zal ze de persoonlijke situatie nagaan van de op die manier nieuwe gerangschikte inschrijver, enzovoorts, indien dit nodig is.
Artikel 67 : Sociale zekerheid :
De buitenlandse Inschrijver moet voldoen aan de kwalitatieve selectievoorwaarden die bevestigd worden door de volgende documenten die verplicht aan de offerte worden toegevoegd:
• het door de buitenlandse bevoegde overheid, volgens het geval, opgemaakte attest waaruit blijkt dat de aannemer in regel is inzake sociale verplichtingen volgens het artikel 67, § 2 van het K.B. van 16 juli 2012.
Artikel 73 : Erkenning :
De Inschrijver moet voldoen aan de kwalitatieve selectievoorwaarden die bevestigd worden door de volgende documenten die bij de offerte worden gevoegd:
• hetzij het bewijs van zijn erkenning als Aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie D en/of C3 en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 4 volgens de raming van de Aanbestedende Overheid);
• hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende Aannemers in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen alsook uit eventuele aanvullende bescheiden;
• hetzij vervangende bewijsstukken vereist overeenkomstig het artikel 3 § 1, 2° van de wet van 20 maart 1991, betreffende de erkenning van aannemers van werken (cf. artikel 1 van het ministerieel besluit van 27 september 1991).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!