Aankondiging van een opdracht

Levering van wegmarkeringsproducten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Perceel 1: Levering van voorgevormde thermoplastische wegmarkeringen; Perceel 2: Levering van wegenverf.

De onderhavige opdracht bestaat in de levering van wegmarkeringsproducten, bestemd voor het bevoorraden van werven van horizontale signalisatie op wegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in overeenstemming met de voorwaarden beschreven van dit bestek.
De onderhavige opdracht bestaat uit twee percelen en heeft als voorwerp :
Perceel 1: de levering van voorgevormde thermoplastische wegmarkeringen.
Perceel 2: de levering van wegenverf.
De opleiding in het Frans en in het Nederlands voor de plaatsing van voorgevormde thermoplastische wegmarkeringen voor 20 gebruikers is ook inbegrepen in het perceel 1 van deze opdracht en is inbegrepen in het bedrag van de offerte.

Publicatiedatum
27-12-2016
Deadline
01-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34922000 - Wegmarkeringsuitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Regie der Wegen
Postadres
Jules Cockxstraat 9-11, 1160 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Regie der Wegen
Ter attentie van
Mvr. ir. Sarah Vanschoenbeek, Verantwoordelijke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 61029.09 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

In afwijking van het artikel 60, § 2, zijn de inschrijvers niet vrijgesteld van het voorleggen van de vereiste documenten en gevraagde inlichtingen, ongeacht of deze reeds in het kader van een andere procedure van dezelfde aanbestedende overheid werden voorgelegd.
Art. 61 tot 66 : Toegangsrecht
Art. 61, § 4 : Toegangsrecht – Impliciete verklaring op erewoord
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 61, § 4, verklaart de inschrijver, door het indienen van zijn offerte, zich niet in één van de uitsluitingsgevallen van artikel 61, § 1 & 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, te bevinden.
De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe, en in het geval dat de aanbestedende overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing “DIGIFLOW”), vraagt hij de betrokken inschrijver om hem zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
Deze controle zal zich op de volgende inlichtingen richten: het attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden (art. 61, § 2, 1° et 2° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011) en het attest van de RSZ (art. 62, § 1 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011).
Indien de aanbestedende overheid na verificatie vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, op de uitserste datum van ontvangst van de offertes, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de geselecteerde inschrijver, dan wordt de inschrijver uitgesloten.
In dit geval maakt de aanbestedende overheid een nieuw rangschikking op, rekening houdend met de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt, en gaat ze de persoonlijke situatie na van de op die manier nieuw gerangschikte inschrijver (enzovoorts, indien nodig).
Art. 66 : Combinaties zonder rechtspersoonlijkheid
Voor de door tijdelijke vennootschappen of feitelijke verenigingen ingediende offertes moet elke deelgenoot afzonderlijk bewijzen dat hij zich niet in een “toestand van uitsluiting” bevindt. Derhalve is de bepaling over de impliciete verklaring op erewoord, waarvan hierboven sprake is, van toepassing voor elk lid van de tijdelijke vennootschap of de feitelijke vereniging. De uitsluiting van een van de deelgenoten maakt de offerte van de tijdelijke vennootschap of de feitelijke vereniging nietig (Omzendbrief van 10 februari 1998).
Art. 67 tot 79 : Kwalitatieve selectie
Zal er worden overgegaan tot een kwalitatieve selectie van de inschrijvers op basis van de volgende documenten die nodig worden geacht voor de evaluatie van de minimale voorwaarden vereist krachtens de artikelen 67 tot 79 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, zoals gewijzigd.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver voegt verplicht bij zijn offerte een passende verklaring bij betreffende zijn globale omzet en de omzet van de producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren.
Indien de inschrijver om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.

Vakbekwaamheid

De inschrijver voegt verplicht bij zijn offerte:
1) een lijst van de voornaamste identieke of gelijkaardige leveringen, als diegene die het voorwerp van huidig bestek uitmaakt die hij gedurende de laatste drie jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publiek of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De door de klant(en) ondertekende getuigschriften van goede uitvoering zullen eveneens bij de offerte worden gevoegd;
2) de wijze waarmee de inschrijver ondernemer het vereiste kwaliteitsniveau bereikt en behoudt voor de gevraagde productie (certificaten opgesteld door officiële diensten belast met de kwaliteitscontrole);
3) de gelijkvormigheidattesten opgemaakt of goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten, i.v.m. de Belgische, Europese of internationale normen.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!