Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor de levering van rijdraad en kabels van bovenleidingen voor tramvoert. v/d MIVB

Deze opdracht heeft als voorwerp de realisatie van een raamovereenkomst voor de levering van:
Artikel 1: Gegroefde rijdraad van 120 mm² in koper met zilver op haspels;
Artikel 2: Gegroefde rijdraad van 120 mm² in koper met zilver in staven van 3m;
Artikel 3: Kabel van 120 mm² in elektrolytisch koper op haspels;
Artikel 4: Rijdraad van 80 mm² in elektrolytisch koper op haspels.


Datum van verzending van deze aankondiging
26-11-2018
Publicatiedatum
29-11-2018
Deadline
14-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
34632300 - Elektrische installaties voor spoorwegen
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Stéphane OLIVIER
E-mail
stephane.olivier@stib.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
850000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in bijlage van de
aankondiging van de opdracht: moet verplicht ingevuld worden via website https://ec.europa.eu/tools/espd

Economische en financiële draagkracht

De economische en financiële draagkracht zal gecontroleerd worden op basis van de financiële gegevens (omzet, balansen en resultatenrekeningen).
De kandidaat zal aan de MIVB zijn omzet overmaken die hij in de voorbije drie boekjaren gerealiseerd heeft op het deel van de opdracht waarop de aankondiging betrekking heeft (in te vullen in het UEA, Deel IV: Selectiecriteria, punt B).
Een kandidaat mag, in voorkomend geval en voor een welbepaalde opdracht, de draagkracht van andere entiteiten laten gelden, ongeacht wat de juridische aard is van de linken die bestaan tussen hemzelf en die entiteiten. In dat geval moet hij aan de aanbesteder bewijzen dat hij voor de uitvoering van de opdracht zal beschikken over de nodige middelen door het voorleggen van de verbintenis van die entiteiten om dergelijke middelen ter beschikking van de leverancier te stellen.
De kandidaat zal dan een schriftelijke verklaring van deze entiteiten voorleggen waarin zij uitdrukkelijk de hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden met vemelding van de opdracht.
Die entiteiten zullen zich garant moeten stellen voor alle verbintenissen die de kandidaat is aangegaan en zullen zich moeten ertoe verbinden om hun totale medewerking te verlenen en alle middelen ter beschikking van de MIVB te stellen die nodig zijn in het kader van deze opdracht.

Eventuele minimumeisen:

De gemiddelde jaaromzet voor de gevraagde leveringen, berekend voor de meest recente
beschikbare 3 boekjaren, moet hoger zijn dan 100.000 EUR.
De MIVB zal de kandidaten uitsluiten waarvan de financiële gegevens (balansen en resultatenrekeningen) niet aantonen
dat zij de draagkracht hebben om een opdracht zoals beschreven onder punt II.1.4 tot een goed einde te brengen. Zij zal elke
kandidaat verwerpen van wie het eigen vermogen negatief is, en die het gevraagde jaarlijkse minimumomzet niet behaalt.
De bewijsstukken i.v.m. de economische en financiële capaciteit moeten bij uw kandidaatstelling en het UEA gevoegd worden.

Technische en beroepsbekwaamheid

De kandidaat zal verplicht overmaken:
1°- een lijst met referenties van gelijkaardige opdrachten in de loop van de laatste 5 jaar, met vermelding van:
- De beschrijving van de opdracht (inclusief de eventuele gebruikte technologieën)
- Het opdrachtbedrag (zBTW)
- De duur, de data van de opdracht
- De naam van de betrokken onderneming (+ de gegevens van een contactpersoon i.v.m. de opdracht in kwestie).
(in te vullen op het UEA, Deel IV: Selectiecriteria, punt C).
2° - recente tevredenheidsattesten (van minder dan 5 jaar oud) die door de klanten opgemaakt en ondertekend zijn (+ de
gegevens van een contactpersoon i.v.m. de opdracht in kwestie); bij het kandidaatstellingsdossier te voegen.

Eventuele minimumeisen:

De kandidaat zal minstens 3 kwaliteitsreferenties (cf. punt 1°) overmaken.
De kandidaat zal minstens 3 recente tevredenheidsattesten (van minder dan 5 jaar oud) overmaken, opgemaakt door klanten
die onder zijn referenties in punt 2° genoemd worden.
De MIVB zal zich het recht voorbehouden om elke kandidaat uit te sluiten van wie de gegevens ontbreken, slechts gedeeltelijk
in orde zijn en/of niet overeenstemmen met de criteria die hierboven opgegeven worden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!