Rectificatie

Raamcontract voor het leveren van signalisatiematerialen met toebehoren voor bestaande recreatieve routestructuren

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Provincie Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0207.725.597_23869
Postadres
Koningin Elisabethlei 22
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Eveline Sierens
Telefoon
+32 473994443
E-mail
eveline.sierens@provincieantwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.provincieantwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324985

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamcontract voor het leveren van signalisatiematerialen met toebehoren voor bestaande recreatieve routestructuren

Referentienummer: Provincie Antwerpen-2018/TPA/169-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 34992000 - Verlichte en niet-verlichte signaleringsborden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het betreft een raamcontract voor leveren van signalisatiematerialen (borden, palen, bevestigingsmateriaal) met betrekking tot bestaande recreatieve routestructuren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-532695

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 215-491709

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Extra voorbeeldafbeeldingen werden toegevoegd mbt de afwerking van de dubbel omgeplooide rand (DOR-borden).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!