Rectificatie

Raamcontract: leveren van overslagkranen +27 ton met sorteergrijper.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
IOK Afvalbeheer
Nationaal identificatienummer
0862.457.484_26900
Postadres
Antwerpseweg 1
Plaats
Geel
Postcode
2440
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Eddy Gijsels
Telefoon
+32 14622955
E-mail
eddy.gijsels@iok.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.iok.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323256

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamcontract: leveren van overslagkranen +27 ton met sorteergrijper.

Referentienummer: IOK A-6270072018JVP131-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 34142000 - Kranen en containerladers

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht betreft het sluiten van een raamcontract met 1 ondernemer gedurende 2 jaar, waarbij minstens 1 en maximaal twee kranen worden besteld.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-530494

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 202-458431

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Overige nadere inlichtingen

Bestek pagina 19 III.3.1.8 Koetswerk: de breedte van de onderwagen moet minimum 2600 mm in plaats van 2900 mm zijn.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!