Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Heraanleg Turnhoutsepoort

Doel van de aanneming
Het heraanleggen van de Turnhoutsepoort:
? ten laste van AWV Antwerpen:
• Noordersingel tussen kruispunt N116 en kruispunt N12
• N116 tussen Noordersingel en kruispunt Collegelaan
• N12 tussen Grapheusstraat (parking Rivierenhof) en Noordersingel
• Oprit E313/E34
• Aanleg gedeelte tramsporen intramuros
? ten laste van stad Antwerpen:
• het gedeelte ‘intra muros’ van Turnhoutsebaan (vanaf Singel tot kruispunt
Stenenbrug).
• aanleg groen extramuros
• aanleg voetpaden extramuros
? ten laste van RIO-LINK:
• aanleg riolering intramuros
? ten laste van De Lijn:
• opbraak tramsporen (en bovenleidingen) extramuros
• aanleg tramsporen (en bovenleidingen) brug Turnhoutsebaan extramuros
• opbraak tramsporen (en bovenleidingen) intramuros
• aanleg gedeelte tramsporen (en bovenleidingen) intramuros

Beschrijving der werken
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
? Topografische verrichtingen en opmaken van uitvoeringstekeningen;
? Aanbrengen van signalisatie van verkeersomleidingen en werfsignalisatie;
? Opbraakwerken en grondwerken over de volledige breedte van het openbaar domein;
? Grondwerken in uitgraving en geschikt maken van het baanbed in uitgraving door menging met kalk in situ;
? Geschikt maken van uitgegraven bodem voor hergebruik: mengen met cement en/of kalk;
? Opbreken van bestaande rioleringen ;
? Aanleggen van funderingen;
? Aanleggen van rijwegen in asfalt;
? Aanleggen van fietspadverharding in gekleurde asfalt;
? Aanleggen van voetpadverharding in betonstraatstenen;
? Aanleg parkeerstroken in kasseien;
? Aanleggen van kruispunten in asfalt en figuratiebeton;
? Vernieuwen waterdichting brug N12
? Vernieuwen brugdekvoegen
? Aanleggen van bushalten, busperrons en inritten in betonstraatstenen;
? Uitvoeren van allerhande lijnvormige elementen in cementbeton en prefabelementen;
? Aanleggen van een RWA-riolering en DWA-riolering;
? Opmaken van as-built plannen kunstwerken, wegenis, spoorwerken en riolering;
? Plaatsen en aansluiten van straatkolken ;
? Aanpassen van de huistoegangen en huisinritten;
? Aanbrengen van markeringen;
? Spoorwerken;
? Leveren en plaatsen van straatmeubilair;
? Groenaanleg en groenonderhoud;
? Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
05-10-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45112500 - Grondverzet
45233120 - Wegenbouwwerken
45233142 - Herstellen van wegen
45233162 - Aanleggen van fietspad
45233161 - Aanleggen van trottoirs
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
77211400 - Vellen van bomen
45233229 - Onderhoud van bermen
34941000 - Spoorrails en toebehoren
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
ir. Arch. Bart Janssens

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
In plaats van
- Gelieve document(en) aan te leveren waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) die de offerte
elektronisch onderteken(t)(en) gemachtigd (is) (zijn) rechtsgeldig te handtekenen.
- De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden.
De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, …) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel.
bestandsnaam inhoud van het bestand
01_OF-[inschrijver].[ext] het offerteformulier
02_SO-[inschrijver].[ext] de samenvattende opmetingsstaat overeenkomstig de bepalingen van Art. 80
03_81-[nr]-[inschrijver].[ext] de documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden overeenkomstig de bepalingen van Art. 81
04_69-[nr]-[inschrijver].[ext] de referenties waarmee de technische bekwaamheid aangetoond wordt overeenkomstig de bepalingen van Art. 69
- De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze cellen in de kolommen ‘Eenheidsprijs/bedrag (EUR)’, ‘Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven’ (enkel indien zichtbaar), ‘Vermindering/vermeerdering’ (enkel indien zichtbaar) en ‘Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR’. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc.
Indien de inschrijver een ander formulier gebruikt dan het Excel-bestand dat door de aanbestedende overheid ter beschikking wordt gesteld, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier.
- Het bestek en eventuele bijlagen zijn enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/
- De publicatietermijn wordt ingekort tot 40 kalenderdagen conform art. 46 §2 KB 15/7/2011
Te lezen
- Gelieve document(en) aan te leveren waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) die de offerte
elektronisch onderteken(t)(en) gemachtigd (is) (zijn) rechtsgeldig te handtekenen.
- De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden.
De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, …) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel.
bestandsnaam inhoud van het bestand
01_OF-[inschrijver].[ext] het offerteformulier
02_SO-[inschrijver].[ext] de samenvattende opmetingsstaat overeenkomstig de bepalingen van Art. 80
03_81-[nr]-[inschrijver].[ext] de documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden overeenkomstig de bepalingen van Art. 81
04_69-[nr]-[inschrijver].[ext] de referenties waarmee de technische bekwaamheid aangetoond wordt overeenkomstig de bepalingen van Art. 69
- De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze cellen in de kolommen ‘Eenheidsprijs/bedrag (EUR)’, ‘Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven’ (enkel indien zichtbaar), ‘Vermindering/vermeerdering’ (enkel indien zichtbaar) en ‘Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR’. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc.
Indien de inschrijver een ander formulier gebruikt dan het Excel-bestand dat door de aanbestedende overheid ter beschikking wordt gesteld, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier.
- Het bestek en eventuele bijlagen zijn enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/
- De publicatietermijn wordt ingekort tot 40 kalenderdagen conform art. 46 §2 KB 15/7/2011

Wijzigingsbericht nr. 1 d.d. 05/10/2016
----------------------------------------------
In het nieuwe document "Wijzigingsbericht 1.doc" wordt een opsomming gedaan van een aantal wijzigingen aan het bestek. Verder worden volgende verbeterde versies van documenten gepubliceerd:
- "SamenvattendeOpmetingInventaris (WB 1).xls"
- "07_04_100242_A (WB 1).pdf"
- "1M3D8E_O_028377 (WB 1).pdf"
- "1M3D8E_O_028378 (WB 1).pdf"
- "1M3D8E_O_028379 (WB 1).pdf"
- "1M3D8E_O_028380 (WB 1).pdf"
- "1M3D8E_O_028394 (WB 1).pdf"
En volgende nieuwe documenten:
- "06_50_300028.pdf"
- "06_50_300029.pdf"
- "07_01_101169_E.pdf"
- "Bijlage Communicatie.doc"
- "PMA richtlijnen belastingen.pdf"
- "STV01A-4012140010.pdf"
- "TS_brug_1_A.pdf"
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
18-10-2016 14:30
Te lezen
24-10-2016 09:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
18-10-2016 14:30
Te lezen
24-10-2016 09:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
18-10-2016 14:30
Te lezen
24-10-2016 09:30
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!