Rectificatie

meerjarige (2019-2023) gemengde opdracht betreffende de leasing van commerciële voertuigen type utilitair ten voordele van Defensie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
MRMP-L/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Diensten "
Nationaal identificatienummer
0308.357.555_26
Postadres
Eversestraat, 1
Plaats
Evere
Postcode
1140
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 4415513
E-mail
alain.goulier@mil.be
Fax
+32 4439424

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328248

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

meerjarige (2019-2023) gemengde opdracht betreffende de leasing van commerciële voertuigen type utilitair ten voordele van Defensie

Referentienummer: MRMP-L/S-19LS603-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 34100000 - Motorvoertuigen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

meerjarige (2019-2023) gemengde opdracht betreffende de leasing van commerciële voertuigen type utilitair ten voordele van Defensie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-12-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-537061

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 245-560492

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Rechtzetting van het gepubliceerde bestek hetzij 19LS603 (in plaats van 19LS601)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!