Aankondiging van een opdracht

Leveren, plaatsen en indienststellen van dynamisch verkeersmanagementsysteem met aanvullende diensten

De opdracht omvat het realiseren van een hoogwaardig dynamisch verkeersmanagementsysteem, bestaande
uit volgende projectcomponenten die weliswaar onlosmakelijk met elkaar verbonden en verweven zijn:
1. Het leveren, plaatsen en indienststellen van variabele elektronische parkeer- en routeverwijsborden
op de locaties zoals in dit lastenboek bepaald alsook het leveren en plaatsen van de nodige
aanvullende statische parkeerverwijsborden (incl. weghalen en afvoeren van alle bestaande statische
parkeerverwijsborden);
2. Het leveren, plaatsen en indienststellen van de nodige meetsystemen voor het verzamelen van real
informatie over de parkeerdruk en verkeersdrukte op en naar de belangrijkste parkings alsook
het realiseren van de gevraagde softwarematige koppelingen met bestaande meetsystemen;
3. Het leveren en indienststellen van een centraal beheerssysteem voor het real-time downloaden en
verwerken van de meetgegevens alsook het real-time aansturen van de variabele borden en bij wijze
van verplichte optie:
a. Het aansturen van de verzinkbare palen te Hasselt;
b. Het koppelen met statische en dynamische real-time informatie van De Lijn.
4. Het aanleveren van statische en dynamische informatie over mobiliteit en parkeren (datasets) in het
gevraagde formaat, teneinde deze te kunnen publiceren als open data;
5. Service en onderhoud voor alle hardware (variabele en statische borden, meetsystemen, …) en alle
software (centraal beheerssysteem, koppelingen met bestaande meetsystemen, open data, …) alsook
alle overige service en diensten (datacommunicatie, opleidingen, periodiek overleg, …) voor een
periode van 10 jaar. Gelet op de verwachte levensduur van 10 jaar voor de variabele borden wordt
dus afgeweken van het principe dat contracten maar voor 4 jaar worden afgesloten (art. 37§2 Wet
overheidsopdrachten dd. 15.06.2006)
Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar hoofdstuk 5 ‘technische bepalingen’ van het lastenboek.
Leveringsplaats: Grondgebied Hasselt, 3500 Hasselt

Publicatiedatum
29-08-2016
Deadline
07-11-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45316210 - Installeren van verkeersbewakingsuitrusting
34926000 - Parkeerregulatieapparatuur
34928470 - Signaleringsborden
34996300 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid
45316211 - Installeren van verlichte verkeersborden
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
HeLics
Postadres
Thonissenlaan 20, 3500 Hasselt, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de Belgische inschrijver zich niet in een van de
uitsluitingsgevallen vermeld in art. 61 § 1 en § 2, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° en 7° KB 15/7/2011 te bevinden.
Voor de Belgische inschrijver vraagt de opdrachtgever zelf het RSZ-attest, het attest van niet-faillissement
en soortgelijke toestand, en het attest 'fiscale schulden' via elektronische weg op
overeenkomstig art. 60, § 1 KB 15/7/2011.
De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan 3
maanden te rekenen vanaf de datum van opening van de offertes, m.h.o. het bewijs dat hij zich niet
in een van de uitsluitingsgevallen vermeld in artikel 20, § 1/1 wet 15/6/2006 of artikel 61, § 1 en § 2,
3° KB 15/7/2011 bevindt:
• indien de inschrijver een rechtspersoon is: uittreksel uitgereikt door de dienst Centraal
Strafregister van de FOD Justitie (zie http://justitie.beloium.be/n1/themas en dossiers/diensten van de
fod/documenten aanvragen/uittreksel strafregister);
• indien de inschrijver een natuurlijk persoon is: uittreksel uitgereikt door het gemeentebestuur
van zijn domicilie.
De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale
zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of
een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, § 2 KB 15/7/2011.
De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte de nodige bewijsstukken volgens de bepalingen van
art. 61, § 3 KB 15/7/2011.

Economische en financiële draagkracht

Teneinde de financiële en economische draagkracht van de inschrijver na te gaan moet bij de offerte een
passende bankverklaring worden gevoegd overeenkomstig het model van bijlage 3 aan het KB 15 juli 2011
plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Vakbekwaamheid

De kandidaat-inschrijver dient de technische bekwaamheid aan te tonen door onderstaande gevraagde
referenties.
De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van een lijst van de
voornaamste gelijkaardige leveringen, uitgevoerd in de laatste drie jaar of in uitvoering zijnde op het moment
van indiening van offerte.
De uitgevoerde gelijkaardige leveringen worden bij voorkeur aangetoond aan de hand van
certificaten/attesten van goede uitvoering.
De inschrijver vermeldt wel uitdrukkelijk het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de
leveringen en geeft duidelijk weer of de opdracht tot een goed einde werd gebracht
tot voldoening van de opdrachtgever. De inschrijver geeft per opdracht de contactgegevens van de
verantwoordelijke van de opdracht ter controle.

Eventuele minimumeisen:

één referentie.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!