Rectificatie

Raamovereenkomst voor onderdelen contactoren voor metro en tramvoertuigen van de MIVB.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Nationaal identificatienummer
0247.499.953_241
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
PL_Vehicles_projects@stib-mivb.brussels
Telefoon
+32 25155145
E-mail
brigitte.vanhoorickx@mivb.brussels
Fax
+32 25153281

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.stib.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324591

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor onderdelen contactoren voor metro en tramvoertuigen van de MIVB.

Referentienummer: MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_4192/AM/BVH-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 34631000 - Onderdelen van locomotieven of rollend materieel

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van onderhavige opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor wisselstukken voor de contactoren waarmee de spoorrijtuigen van de MIVB zijn uitgerust.Dit met het oog op de revisies van deze uitrustingen door de werkplaatsen van de MIVB. De opdracht kan later uitgebreid worden voor andere benodigde onderdelen voor deze systemen.De originele onderdelen zijn vervaardigd door Microelettrica.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-534987

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 230-526554

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Overige nadere inlichtingen

Wijziging in de tekst van III.1.3. 2) ten gevolge van een fout, enkel in de FR versie. Wijziging van de uiterste indieningsdatum in IV.2.2. van 6 naar 8/1/2019.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!