Aankondiging van een opdracht

Leveren en plaatsen van specifiek straatmeubilair als tijdelijke inrichting van het openbaar domein in het kader van het circulatieplan

De uit te voeren levering betreft: het leveren en plaatsen van tijdelijke inrichtingselementen in Gent. Het gaat om specifiek straatmeubilair, waarbij de opdrachtnemer bepaalde bestaande elementen kan leveren en plaatsen, andere elementen nog moet fabriceren alvorens te plaatsen, en elementen plaatst die door de opdrachtgever worden aangeleverd. Deze opdracht omvat 3 luiken:
1. Leveren en plaatsen van tijdelijke inrichtingselementen op 7 gekende locaties in de binnenstad van Gent
2. Leveren en plaatsen van tijdelijke inrichtingselementen op andere, nog niet gekende locaties in de binnenstad van Gent, op afroep gedurende een periode van 4 jaar.
3. Op afroep instaan voor onderhoud, herstellingen en/of aanpassingen van de geleverde tijdelijke inrichtingselementen, dit gedurende een periode van 10 jaar
De inrichtingsobjecten in voorliggende opdracht zijn:
- Stapelbare betonblokken met noppen
- Vlaggenmasten
- Geprefabriceerde modulaire zitelementen in beton en hout
- Boom- en plantenbakken, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.
Deze opdracht omvat één perceel.

Publicatiedatum
29-09-2016
Deadline
09-11-2016 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
34928000 - Wegmeubilair
45233293 - Plaatsen van straatmeubilair
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gent
Postadres
Botermarkt 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
contactpunt overheidsopdrachten

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Zie deel IV - Technische bepalingen van het bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- voor kandidaten/inschrijvers die niet in België zijn gevestigd: een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging
- voor kandidaten/inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.

Vakbekwaamheid

2 referenties van een opdracht van levering en plaatsing van inrichtingsobjecten, waarbij er in éénzelfde opdracht verschillende soorten inrichtingsobjecten geplaatst werden;
Deze referenties moeten aantonen dat de inschrijver ervaring heeft met gelijkaardige projecten, en over voldoende competenties beschikt voor de uitvoering van de opdracht. De inschrijver moet aantonen dat hij in staat is om op een gecoördineerde manier invullingen in de openbare ruimte te voorzien, inclusief alle nodige administratieve en organisatorische werfvoorbereidingen.
Voor deze referenties gelden de volgende bepalingen en voorwaarden:
? Opdrachtgever, contactpersoon bij de opdrachtgever, datum van indienen, eventuele datum van voorlopige oplevering moet worden vermeld.
? Enkel referenties van de voorbije 10 jaar komen in aanmerking.
? Een referentie kan om zeer verscheidene redenen relevant zijn, zoals gelijkaardige wijze van aanpak, gelijkaardige complexiteit, gelijkaardig grootte, … De inschrijver moet zelf de relevantie van zijn referenties aantonen.

Eventuele minimumeisen:

2 referenties van een opdracht van levering en plaatsing van inrichtingsobjecten, waarbij er in éénzelfde opdracht verschillende soorten inrichtingsobjecten geplaatst werden;
Deze referenties moeten aantonen dat de inschrijver ervaring heeft met gelijkaardige projecten, en over voldoende competenties beschikt voor de uitvoering van de opdracht. De inschrijver moet aantonen dat hij in staat is om op een gecoördineerde manier invullingen in de openbare ruimte te voorzien, inclusief alle nodige administratieve en organisatorische werfvoorbereidingen.
Voor deze referenties gelden de volgende bepalingen en voorwaarden:
? Opdrachtgever, contactpersoon bij de opdrachtgever, datum van indienen, eventuele datum van voorlopige oplevering moet worden vermeld.
? Enkel referenties van de voorbije 10 jaar komen in aanmerking.
? Een referentie kan om zeer verscheidene redenen relevant zijn, zoals gelijkaardige wijze van aanpak, gelijkaardige complexiteit, gelijkaardig grootte, … De inschrijver moet zelf de relevantie van zijn referenties aantonen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!