Rectificatie

Leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een systeem voor verkeersgeleiding op The Loop/Expo voor de Stad Gent

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
Nationaal identificatienummer
0207.451.227_503558
Postadres
Stadhuis, Botermarkt 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tim Claeys
Telefoon
+32 092662888
E-mail
tim.claeys@stad.gent
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://eten.publicprocurement.be/etendering

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323980

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een systeem voor verkeersgeleiding op The Loop/Expo voor de Stad Gent

Referentienummer: Mobiliteitsbedrijf -MB 13/2018-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 34996300 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Schijf 1) leveren, plaatsen en in dienst stellen van een volledig systeem voor verkeersgeleiding voor The Loop, volgens de bepalingen van onderhavig bestek en bestaande uit volgende prestaties:- het leveren, opstellen en aansluiten van borden met variabele informatie, inclusief steunen en beugels;- het uitvoeren van grond- en kabelwerken;- het leveren van besturingssoftware;- het in dienst stellen van het volledige systeem;- het onderhoud tijdens de waarborgperiode Schijf 2) onderhoud na de waarborgperiode

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-531385

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 207-471884

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Een afschrift van de inventaris was reeds opgenomen in het offerteformulier, dit was echter niet in ‘Excel’ formaat. Het bestek vraagt expliciet naar een ingevulde inventaris in ‘Excel’, aangezien dit eenvoudiger is voor zowel de inschrijver als de aanbestedende overheid. Om deze reden wordt de ‘Excel’ versie van de inventaris toegevoegd als bijlage. Dit is exact dezelfde versie als opgenomen in de procesinventaris. Wij vragen de inschrijvers om dit bestand te gebruiken.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!