Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - containerwagen voor gemeentelijke werkplaats - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

De opdracht omvat de levering van een nieuwe containerwagen voor de gemeentelijke werkplaats en de overname van de oude containerwagen.

Publicatiedatum
10-10-2016
Deadline
07-11-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
34142200 - Containerladers
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Heusden-Zolder
Postadres
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder, BE
Contactpunt(en)
De heer Ludwig Heyligen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

1 nieuwe containerwagen voor de gemeentelijke werkplaats

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door het enkele feit van deel te nemen aan de gunningsprocedure verklaart de kandidaat of inschrijver impliciet op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 61, § 1 en § 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
De aanbestedende overheid zal via elektronische weg een attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden, een RSZ-attest en een fiscaal attest opvragen van de Belgische kandidaat of inschrijver.
De buitenlandse kandidaat of inschrijver voegt bij zijn offerte:
- een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat hij niet moet uitgesloten worden overeenkomstig artikel 61 § 2, 1° en 2° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
- een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van dit besluit;
- een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van dit besluit.

Economische en financiële draagkracht

niet van toepassing.

Eventuele minimumeisen:

nihil.

Vakbekwaamheid

niet van toepassing.

Eventuele minimumeisen:

nihil.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1325 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!