Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Buitenaanleg, afbraak- en opruimingswerken door sociale economie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Buitenaanleg, afbraak- en opruimingswerken door sociale economie

Publicatiedatum
17-11-2016
Deadline
13-12-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34953000 - Opritten
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 1
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Volkshaard cvba - so
Postadres
Ravensteinstraat 12, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
De heer Peter Vermaercke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!