Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Levering van autobusbanden met versterkte flanken.

Het voorwerp van onderhavige opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van banden met versterkte flanken voor de bussen van de MIVB.
Het betreft “all seasons” autobusbanden van de types 275/70X22,5; 305/70x19,5 en 235/65R16C. De opdracht kan later uitgebreid worden voor andere bandenseries.


Datum van verzending van deze aankondiging
26-11-2018
Publicatiedatum
29-11-2018
Deadline
03-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
34352200 - Banden voor autobussen
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Procurement & Logistics Department – Ronny Vandermolen
E-mail
ronny.vandermolen@mivb.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
6500000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) dat verplicht geïmporteerd en ingevuld dient te worden via website https://ec.europa.eu/tools/espd
- Om het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen :
- 1. Nadat u onderhavige aankondiging van een opdracht hebt gedownload van de website e-Notification (https://enot.publicprocurement.be), vergewist u zich ervan of u ook de bijgevoegde bestanden (bijlagen) gedownload hebt.
- 2. Nu moet u het bestand « espd-request.zip » openen en enerzijds het .PDF-document en anderzijds het .XML-bestand opslaan (= eruit halen).
- 3. Surf naar de website: https://ec.europa.eu/tools/espd
- 4. Kies uw taal
- 5. Selecteer « Ik ben een ondernemer »
- 6. Selecteer « Een UEA importeren »
- 7. Klik op “Choose file” (bestand kiezen) en selecteer het bestand “espc-request.xml” dat u onder punt 2 uit de .ZIP hebt gehaald
- 8. Klik op “Volgende”
- 9. Vul de vereiste velden in met behulp van de tekst van de publicatie om de kwaliteit van en de hoeveelheid gevraagde informatie te bepalen
- 10. Klik op "Overzicht"
- 11. Downloaden in “ beide formaten”
- 12. Dit bestand “espc-request.zip” met daarin uw UEA opslaan
- 13. Voeg dit UEA-bestand, “espc-request.zip” genaamd, bij uw kandidaatstellingsdossier bij de verzending ervan. Opgelet: de MIVB moet het .ZIP-bestand ontvangen dat zowel de .PDF als de .XML bevat.

Economische en financiële draagkracht

De economische en financiële draagkracht van de kandidaten zal gecontroleerd worden op basis van financiële gegevens (de omzet, balansen en resultatenrekeningen).
- De kandidaat zal aan de MIVB de laatste 3 neergelegde balansen en resultatenrekeningen van de onderneming (modellen
neergelegd bij de NBB) overmaken of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload
communiceren. Voor Belgische bedrijven is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen afkomstig van
de balanscentrale van de Nationale Bank van België, voor zover deze gepubliceerd werden.
- De specifieke jaaromzet: de jaaromzet die werd behaald met het gedeelte waarop de aankondiging van een opdracht
betrekking heeft. De kandidaat zal een verklaring overmaken betreffende zijn omzetcijfer voor de gevraagde leveringen, en dit
voor de 3 meest recente beschikbare boekjaren. (In te vullen in het UEA Deel IV: Selectiecriteria IV punt B).
- Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep: het laatste jaarverslag en financieel rapport van deze groep of de link naar
de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload.

Eventuele minimumeisen:

- De gemiddelde jaaromzet moet voor de gevraagde leveringen, berekend voor de 3 meest recente
beschikbare boekjaren, meer dan 500.000 EUR bedragen.
- De MIVB zal de kandidaten uitsluiten, waarvan de financiële gegevens (balansen en resultatenrekeningen) niet bewijzen dat zij
over de capaciteit beschikken om de opdracht zoals beschreven in de rubrieken II.1.4 tot een goed einde te brengen. Zij zal al de
kandidaten uitsluiten waarvan het eigen vermogen negatief is.
De bewijsstukken i.v.m. de economische en financiële capaciteit moeten bij uw kandidaatstelling en UEA gevoegd worden.

Technische en beroepsbekwaamheid

- Volgende documenten moeten verplicht de kandidaatstelling vergezellen:
1) De ervaring van de onderneming moet op overtuigende wijze aangetoond worden door het aanbrengen van referenties:
a. een lijst van de voornaamste leveringen van de vermelde banden die de onderneming gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht ten behoeve van bussen die in een stadsomgeving rijden, vervolledigd met een beschrijving van de opdracht en met vermelding van het bedrag, de data of periodes, de gegevens van de ondernemingen waarvoor zij bestemd waren, de naam en contactgegevens van de contactpersonen binnen deze ondernemingen.
b. Minstens 2 tevredenheidsverklaringen, opgemaakt door die klanten voor een opdracht van dezelfde ordegrootte. Als “van dezelfde ordergrootte” wordt beschouwd een opdracht met een omvang van minimaal 500.000 EUR.
2) Een verklaring op erewoord dat alle geleverde banden voorzien zullen zijn van versterkte flanken. De aandacht van de kandidaat inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat er veel belang aan versterkte flanken gehecht wordt om beschadiging bij veelvuldig schuren tegen de stoepranden te vermijden.
3) Een beschrijving van de bedrijfspolitiek van de kandidaat op vlak van milieubeheer, sociaal beleid en kwaliteitszorgsysteem.
a. Voor het milieubeheer mag het ISO 14000-certificaat (audits), het Europese reglement EMAS (CE) n° 761/2001 (audit) of eender welk ander certificaat of een beschrijving van een gelijkaardige benaderingswijze aan het kandidaatstellingsdossier toegevoegd worden.
b. Voor de sociale criteria mag de kandidaat het SA 8000-label toevoegen of eender welke andere beschrijving van een gelijkaardige benaderingswijze, of zelfs een verklaring op erewoord dat alle conventies die aan de basis lagen van het SA 8000-label nageleefd worden.
c. Voor de kwaliteitszorg mag het ISO 9000-certificaat of eender welk ander gelijkaardig aan ISO 9000 certificaat of een beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem van de kandidaat toegevoegd worden.
4) Een formele verklaring dat de kandidaat zonder speciale formaliteiten het bezoek van een MIVB-delegatie in zijn vestiging en die van eventuele onderaannemers en klanten aanvaardt om zijn technische mogelijkheden te kunnen beoordelen.

Eventuele minimumeisen:

Het kandidaatstellingsdossier moet gestructureerd zijn en genummerd worden (III.1.1, III.1.2, III.1.3) volgens de volgorde zoals hierboven vermeld. Om operationele redenen behoudt de MIBV zich het recht voor kandidaturen die deze vraag niet eerbiedigen, niet in overweging te nemen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!