Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Opdracht voor het leveren van een vrachtwagen op CNG met specifieke opbouw en laadklep

Deze opdracht betreft het leveren van een gebruiksklare vrachtwagen op CNG met specifieke opbouw (gesloten laadruimte en laadklep) incl. alle nodige administratieve stukken m.b.t. keuring, inschrijving, etc.
De inschrijver verbindt zich ertoe in te schrijven voor het geheel (chassis + opbouw) en draagt bijgevolg de verantwoordelijkheid voor het eindproduct in zijn geheel. Hij staat in voor de coördinatie tussen de leverancier van het chassis en de leverancier van de opbouw waarbij ervoor wordt gezorgd dat beide componenten op elkaar zijn afgestemd en beantwoorden aan de technische specificaties van het bestek.


Datum van verzending van deze aankondiging
21-12-2018
Publicatiedatum
21-12-2018
Deadline
29-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
34130000 - Motorvoertuigen voor goederenvervoer
34139100 - Chassis met cabines
34139200 - Chassis met lege opbouw
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
aankoop@farys.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!