Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C73/0000341979 - Levering en indienststelling van elektrische motorvoertuigen type Rail/Route

Raamovereenkomst voor de levering en indienststelling van minium 2 en maximum 5 elektrisch motorvoertuigen van het type Rail/Route voor rangeringen van rollend materieel van de NMBS; met onderhoudscontract voor een periode van 10 jaar.
De belangrijkste karakteristieken van deze Spoor-Weg-Voertuigen zijn: Last tot 500 ton; Standaard spoorbreedte : 1.435 mm; Minimum snelheid : 5 km/h; Radiobesturing en zonder cabine; Compact model; Specifieke tractieorganen (elektropneumatische koppeling); Autonomie: Minimum 8 uur (in normale gebruiksomstandigheden)
Het volledige bestek zal verstuurd worden aan de geselecteerde kandidaturen.

Publicatiedatum
29-11-2016
Deadline
13-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34620000 - Rollend materieel
34600000 - Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
34621200 - Spooronderhouds- of dienstvoertuigen
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement & Investments
Postadres
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
10-14 B-PI.141
Ter attentie van
Stijn Demedts

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: de kandidaat dient aan te tonen dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen voor deelname bevindt die zijn vermeld in art. 66 KB 16.7.2012 en voegt daartoe bij zijn aanvraag tot deelneming de volgende documenten:
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij zich niet in een toestand van faillissement, vereffening, gerechtelijke reorganisatie of een vergelijkbare toestand bevindt,
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan alle beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd,
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voorsociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.
— Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) en waaruit blijkt dat de kandidaat niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van geld,
— een verklaring op erewoord dat de kandidaat bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan.
Wanneer één of meerdere van de hierboven aangehaalde documenten of getuigschriften niet worden uitgereikt in het betrokken land, kunnen ze worden vervangen door overeenstemmende documenten of een verklaring onder eer of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke- of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.
Algemene gegevens: naam van de kandidaat-inschrijver (onderneming), handelsnaam, juridische vorm, naam van de aangeduide vertegenwoordiger, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Economische en financiële draagkracht

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan (indien van toepassing):
Indien de kandidaat-inschrijver deel uitmaakt van een groep van bedrijven dient door hem gedetailleerd te worden aangegeven hoe de bedrijven zich binnen de groep tot elkaar verhouden en welke financiële relatie er bestaat tussen hen;
Per kandidaat-inschrijver / vennoot:
De door een accountant goedgekeurde jaarverslagen over de afgelopen drie boekjaren (Enkel documenten in het Frans, Nederlands en Engels worden aanvaard);
De omzetcijfers van de laatste 5 jaren; [Eis: jaaromzet van de firma is minstens 1.200.000 EUR per jaar]
De winst- en verliescijfers van de laatste 5 jaren.
De NMBS kan de kredietwaardigheid van de kandidaat opvragen bij een extern ratingbureau(Dun & Bradstreet of CreditSafe); de kandidatuur wordt geweigerd als de kandidaat volgens het extern bureau niet kredietwaardig is of een slechter dan gemiddeld risicoprofiel heeft, dit wil zeggen wanneer de kandidaat een Dun & Bradstreet Risk Indicator van 4 of CreditSafe Internationale Score van D of E heeft.

Vakbekwaamheid

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan (indien van toepassing) :
Een referentielijst van analoge projecten die zijn verricht de laatste 5 jaar met vermelding van de aantallen, bedragen, leveringsdata en de namen van de opdrachtgevers (minimum 3 referenties met minstens 2 geleverde voertuigen);
Een beschrijving van het projectmanagement dat de kandidaat-inschrijver voor de realisatie wenst te volgen;
Een lijst van de mogelijke leveranciers en/of onderaannemers van belangrijke onderdelen (+ bereidverklaring voor onderaannemers die minstens 30% van de omzet van de aanneming vertegenwoordigen);
Een beschrijving van het systeem van kwaliteitszorg waarover de kandidaat-inschrijver beschikt;
Een beschrijving van de onderneming evenals het aantal medewerkers en de vooropgestelde organisatie waaruit blijkt dat de kandidaat in staat is en over de nodige kennis en ervaring beschikt om de gevraagde prestaties te verzekeren;

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!