Rectificatie

Meerjarige overeenkomst van leveringen voor 48 maanden tegen prijslijst voor de aankoop in 4 percelen van noodzakelijke uitrusting voor transportverpakkingen en opslagruimte. (19SD260)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
DEFENSIE - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Support Systems Section - Ondersectie Corporate Support Systems - MRMP-S/AD2
Nationaal identificatienummer
0308.357.555_23
Postadres
Kwartier Koningin ELISABETH - Eversestraat 1 - Blok 4 - D - 2 - Lokaal 81
Plaats
Evere
Postcode
1140
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Maka Serge
Telefoon
+32 24415377
E-mail
serge.maka@mil.be
Fax
+32 24439426

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328201

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Meerjarige overeenkomst van leveringen voor 48 maanden tegen prijslijst voor de aankoop in 4 percelen van noodzakelijke uitrusting voor transportverpakkingen en opslagruimte. (19SD260)

Referentienummer: MRMP-S/AD-19SD260-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 34000000 - Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Aankoop in 4 percelen van noodzakelijke uitrusting voor transportverpakkingen en opslagruimte.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-12-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-536743

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

VERSLAG INFORMATIEZITTING 21/12/2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!