Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C11/0000331419 - Levering van mechanische bewerkte stukken met lassen op plan via mini-competities (draaien, frezen, lassen, plooien, oppervlaktebehandeling)

Levering van mechanische bewerkte stukken met lassen op plan via mini-competities (draaien, frezen, lassen, plooien, oppervlaktebehandeling)

Publicatiedatum
23-08-2016
Deadline
30-09-2016 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
34630000 - Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
34000000 - Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
44000000 - Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement & Investments
Postadres
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
10-14 B-PI.131
Ter attentie van
François-Xavier Delente

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: de kandidaat dient aan te tonen dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen voor deelname bevindt die zijn vermeld in art. 66 KB 16.7.2012 en voegt daartoe bij zijn aanvraag tot deelneming de volgende documenten:
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij zich niet in een toestand van faillissement, vereffening, gerechtelijke reorganisatie of een vergelijkbare toestand bevindt,
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan alle beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd,
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voorsociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.
— Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) en waaruit blijkt dat de inschrijver niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van geld,
— een verklaring op erewoord dat de inschrijver bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan.
Wanneer één of meerdere van de hierboven aangehaalde documenten of getuigschriften niet worden uitgereikt in het betrokken land, kunnen ze worden vervangen door overeenstemmende documenten of een verklaring onder eer of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke- of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat moet zijn omzet- en winst of verliesresultaten over de laatste drie jaar bezorgen (opgave in tabelvorm, eventueel aangevuld met jaarrekeningen)

Vakbekwaamheid

De kandidaat dient, om deel te kunnen nemen aan het perceel waar gelaste stukken in voorkomen, een geldig attest voor te leggen dat hij laswerken kan doorvoeren volgens EN15085 klasse 2.
Er dient in elk geval een lijst van (klanten)referenties bijgevoegd te worden wat betreft mechanisch bewerkte stukken.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!