Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Opdracht voor het leveren van een KOLKENZUIGER (op CNG)

AK-18-025 Opdracht voor het leveren van een KOLKENZUIGER (op CNG)

Datum van verzending van deze aankondiging
21-11-2018
Publicatiedatum
21-11-2018
Deadline
17-12-2018
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
34144410 - Kolkreinigers
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Bart DE GANCK
E-mail
Bart.Deganck@farys.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zoals beschreven in art. 67 t.e.m. art. 69 van de wet van 17 juni 2016

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!