Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Beheer, coördinatie en organisatie van bereiding en verdeling van maaltijden

Voorliggende opdracht betreft leveringen: beheer, coördinatie en organisatie en verdeling van de maaltijden en het leveren van voedingsmiddelen ten behoeve van het WZC St.-Anna (120 bewoners), de sociale restaurants (Sancta Maria en WZC) en de bedeling van maaltijden aan huis in de regio.
Het WZC beschikt over een professionele keukenuitrusting en een keukenteam die tegen vergoeding ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van deze opdracht.
De beoogde opdracht heeft een maximale duurtijd van 4 jaar, te rekenen vanaf de gunning van deze opdracht.

Publicatiedatum
28-04-2017
Deadline
31-05-2017 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
15894200 - Bereide maaltijden
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
55300000 - Bereiden en serveren van maaltijden
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Herentals
Postadres
Nederrij 133 A, 2200 Herentals, BE
Contactpunt(en)
De heer Guido Belmans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

raming per jaar: 360.000 EUR excl. BTW

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §1 en §2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
In toepassing van artikel 62 §2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient een buitenlandse kandidaat of inschrijver een attest bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte te voegen welke uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waarin hij gevestigd is.
In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische kandidaat of inschrijver geen RSZ-attest bij zijn aanvraag tot deelname of offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De inschrijver dient uiteraard wel voldaan te hebben aan de vereisten inzake de bijdragen voor de sociale zekerheid.
In toepassing van artikel 63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 moet de buitenlandse kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een of meerdere attesten voegen, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen (belastingen en BTW) overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest/de attesten heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes.
In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische kandidaat of inschrijver deze attesten niet bij zijn inschrijving te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De kandidaat of inschrijver dient uiteraard wel voldaan te hebben aan zijn fiscale verplichtingen.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver dient minimaal de jaarrekeningen van de laatste twee afgesloten boekjaren bij zijn offerte te voegen.
Deze worden gecontroleerd op volgende vereisten:
 De kandidaat moet gedurende de voorbije twee boekjaren een omzet hebben die minimum het dubbele van de jaarlijkse waarde van deze opdracht bedraagt.
 Liquiditeit: acid test ratio: (vorderingen minder dan een jaar + geldbeleggingen + liquide middelen) / vorderingen minder dan een jaar: moet groter zijn dan 1 gedurende laatste 2 boekjaren.
 Solvabiliteit: schuldgraad : eigen vermogen / totaal vermogen: minimum 1/5 gedurende laatste 2 boekjaren.
 Rendabiliteit: nettoresultaat na niet-kaskostenmoet positief zijn gedurende laatste 2 boekjaren.
Dit zijn minimale vereisten.

Eventuele minimumeisen:

idem

Vakbekwaamheid

 Door middel van het voorleggen van minimum vier referenties moet de kandidaat aantonen dat hij voor de uitvoering van deze opdracht beschikt over voldoende ervaring.
Deze referenties moeten voldoen aan de volgende vereisten:
 Elke referentie moet vergezeld zijn van een attest van goede uitvoering
 Elke referentie moet betrekking hebben op een woonzorgcentrum, of vergelijkbare thuisvervangende organisatie (vb: instelling gehandicaptenzorg) van vergelijkbare grootte.
 Elke referentie moet betrekking hebben op een gelijkwaardige opdracht (extern management en levering van goederen), met een uitvoeringstermijn gedurende de laatste vijf jaar.
 De inschrijver moet over de technische uitrusting beschikken om de opdracht behoorlijk te kunnen realiseren.
Bij zijn offerte voegt hij:
o Een ingevulde enquëte ivm autocontrole

Eventuele minimumeisen:

idem

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!