Aankondiging van een opdracht

AF-1830-16-005 Overeenkomst voor het leveren van dranken in complex Bosveld en optioneel in het gemeentelijk tenniscomplex te Machelen

De opdracht betreft een overeenkomst voor het leveren van dranken in het Bosveldcomplex gelegen aan de Stadionstraat en de Heirbaan te Machelen. Binnen dit complex worden volgende leveringspunten onderscheiden:
- kantine nieuw voetbal/atletiekstadion
- evenementenzaal
- polyvalente zaal
Optioneel kan de opdracht worden uitgebreid met de levering van dranken in de nieuwe kantine van het gemeentelijk tenniscomplex, gelegen aan de Stadionstraat en de Heirbaan, waarvan de bouw in 2017 start. Er wordt naar gestreefd om dit gebouw per april 2018 in gebruik te nemen. De leverancier staat in voor de leveringen vanaf het moment dat de nieuwe kantine in gebruik wordt genomen.
De opdrachtgever staat in voor de inrichting, de basistechnieken (incl. verlichting en wachtleidingen voor toog- en koelinstallaties) en het meubilair.
De leverancier staat in voor het installeren van de nodige tooginstallaties (tap-, koel- en afwasinstallaties) op elk van de leveringspunten.
Het nodige onderhoud en/of de herstelling van de tooginstallaties die de leverancier zelf heeft geïnstalleerd in de verschillende leveringspunten zijn ten laste van de leverancier.
De opdrachtnemer bekomt het exclusief leveringsrecht voor dranken op deze locatie en zet daar een jaarlijkse vergoeding tegenover.
De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 4 jaar. Er wordt beoogd de drankenleveringen te laten starten per 1 september 2017. Het optioneel gedeelte m.b.t. de kantine van het tenniscomplex start vermoedelijk van 1 april 2018.

Publicatiedatum
23-02-2017
Deadline
19-04-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
15900000 - Dranken, tabak en aanverwante producten
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Sofie Hoogerwerf

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zoals bepaald in art. 61 van het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Vakbekwaamheid

Tevredenheidsattesten

Eventuele minimumeisen:

Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen dient de inschrijver relevante referenties bij zijn inschrijving te voegen. Hieruit moet blijken dat de inschrijver in de loop van de laatste drie jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de offerte gelijkaardige opdrachten heeft uitgevoerd tot tevredenheid van de opdrachtgever.
Minstens twee relevante referenties voor het leveren van dranken, telkens voor minimaal € 30 000/jaar.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!