Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Leveren van warme en koude dranken en aanverwanten

Deze opdracht omvat het leveren op afroep van warme en koude dranken en aanverwanten ten behoeve van de Universiteit Gent. De opdracht wordt uitgevoerd door middel van deelbestellingen naargelang de werkelijke behoeften.
Huidige opdracht omvat volgende 3 percelen:
PERCEEL 1: koffie (gemalen, in bonen en pads) en thee van duurzame handel, suiker en melkporties;
PERCEEL 2: fruitsappen van duurzame handel;
PERCEEL 3: frisdranken en bruisende waters.
Het staat de inschrijvers vrij om in te tekenen voor één of meerdere percelen. Verbeteringsvoorstellen per perceel in geval van samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor een offerte wordt ingediend, zijn niet toegestaan.
De te leveren hoeveelheden zijn afhankelijk van de deelbestellingen van de universitaire diensten op basis van bestelbonnen, die bepalen op welke locatie welke hoeveelheid geleverd dient te worden. Het formele recht om te leveren krijgt de leverancier uitsluitend door dergelijke bestelbonnen.
In de inventaris bij het inschrijvingsformulier worden vermoedelijke hoeveelheden opgegeven (geraamd voor de ganse looptijd van het contract). De aandacht wordt erop gevestigd dat deze hoeveelheden louter indicatief zijn en kunnen wijzigen in min en in meer, zonder dat de opdrachtnemer daarom gemachtigd is de voorwaarden van het contract te wijzigen of enige schadevergoeding te eisen.
Het sluiten van de overeenkomst op basis van onderhavig bestek geeft de leverancier geen exclusiviteitsrecht. Er kunnen gedurende de geldigheidsduur van het contract prestaties, identiek of analoog aan deze beschreven in onderhavig bestek, uitgevoerd worden door andere leveranciers. De leverancier kan uit dien hoofde geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding.

Publicatiedatum
11-08-2014
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Gent
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Cel Aankoopbeleid

Overige nadere inlichtingen

Inschrijvingsformulier beperkt tot één tabblad

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!