Aankondiging van een opdracht

Verbouwing van de Oude Brouwerij - Franstalig Cultureel Centrum Van Sint-Agatha-Berchem - Fase 2: Inrichting van interieur

Verbouwing van de Oude Brouwerij - Franstalig Cultureel Centrum Van Sint-Agatha-Berchem - Fase 2: Inrichting van interieur.

De opdracht is als volgt verdeeld in percelen:

Perceel 1 ARCHITECTUUR - SPECIALE TECHNIEKEN

Perceel 2 TECHNISCHE INSTALLATIES: SCENOGRAFIE

Publicatiedatum
22-06-2015
Deadline
31-08-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
44115800 - Interne hulpstukken voor gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem,
Postadres
Koning Albertlaan 33,, 1082 Brussel, BE
Ter attentie van
Frédéric Ndeze

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;

- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;

- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;

- in orde is met de betaling van belastingen

- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

* Op grond van art. 62 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 is de kandidaat of inschrijver in orde met betrekking tot de verplichtingen inzake de betaling van de sociale zekerheid, tot en met het voorlaatste kalenderkwartaal te rekenen vanaf de uiterste datum van de ontvangst van de aanvragen tot deelneming en de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers zijn gevestigd.

* Op grond van art. 63 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 dient de gegadigde of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte, voor zover van toepassing, een attest te voegen waaruit blijkt dat hij in orde is met betrekking tot de professionele fiscale verplichtingen die als wettelijke bepalingen gelden van het land waar hij is gevestigd. Het certificaat heeft betrekking op de laatste voltooide fiscale periode vr de datum van ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, naargelang het geval.

Economische en financiële draagkracht

Nihil

Vakbekwaamheid

Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse)

Voor perceel 1:

D (algemene aannemers gebouwen), Klasse 3.

Voor perceel 2:

P1 (elektrische installaties), klasse 2.

Voor ieder perceel:

* De kandidaat of inschrijver zal een lijst indienen met twee verklaringen inzake de goede uitvoeringen van soortgelijke werkzaamheden binnen de laatste vijf jaar, met vermelding van bedrag, datum en van de publiek- of privaatrechtelijke bestemmelingen:

a) in het geval van diensten aan de overheid, is de rechtvaardiging door certificaten afgelever of medeondertekend door de bevoegde autoriteit;

b) in het geval van diensten aan particulieren, de prestaties zijn gecertificeerd door hen of, bij gebrek, worden zij gedeclareerd als uitgevoerd door de dienstverlener.

De minimale drempels voor soortgelijke werkzaamheden:

perceel 1: Euro 350,000.00 exclusief BTW,

perceel 2: Euro 150.000,00 exclusief BTW.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!