Rectificatie

ONDERHOUD VAN DE LIFTEN EN INTERVENTIE OP DE BUITENCAMPUSSEN VAN UANTWERPEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Universiteit Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0257.216.482_23014
Postadres
Middelheimlaan 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Elio Berardocco
Telefoon
+32 32653110
E-mail
aanbestedingen@uantwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.uantwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327793

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

ONDERHOUD VAN DE LIFTEN EN INTERVENTIE OP DE BUITENCAMPUSSEN VAN UANTWERPEN

Referentienummer: Universiteit Antwerpen-18106-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 50750000 - Liftonderhoud

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het onderhoud, pechverhelpingen en herstellingen van de liften op de Campus Drie Eiken, Campus Groenenborger, Campus Middelheim, van de Universiteit Antwerpen, verder vernoemd als de opdrachtgever. Toelichting:Gedurende de opdracht:- Kunnen er liften aan toegevoegd worden (nieuwbouw of na opzeg huidig contract)- Kunnen liften uit het contract gehaald worden (moderniseringswerken, renovatie of vervangingsbouw, verkoop, …);

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-500852

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Foto inventaris werd toegevoegd aan de opdrachtdocumenten.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!