Rectificatie

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HET ONDERHOUD VAN DE TECHNISCHE INSTALLATIES VAN HET BRUSSELS HOOFSTEDELIJK PARLEMENT

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Nationaal identificatienummer
0967.302.311_24866
Postadres
Eikstraat 22
Plaats
Brussel
Postcode
1005
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Valentine GILBERT
Telefoon
+32 25496241
E-mail
vgilbert@parlement.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.parlement.brussels

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326781

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HET ONDERHOUD VAN DE TECHNISCHE INSTALLATIES VAN HET BRUSSELS HOOFSTEDELIJK PARLEMENT

Referentienummer: PRB-A/373-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht heeft betrekking op het onderhoud en het beheer van de technische installaties van de gebouwen van het BHP (Brussels Hoofdstedelijk Parlement), met totaalgarantie als vereiste optie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-535168

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 231-527927

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

DUME in xml-bestand.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!