Rectificatie

OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP HET ONDERHOUD EN DE HERSTELLING VAN GLASBOLLEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GAN - Technische Dienst
Nationaal identificatienummer
0241.347.282_22656
Postadres
de Broquevillelaan 12
Plaats
Brussel
Postcode
1150
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 27780811
E-mail
julita.finet@arp-gan.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.arp-gan.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328961

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP HET ONDERHOUD EN DE HERSTELLING VAN GLASBOLLEN

Referentienummer: ST (ARP)-18/1629-F50_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is het onderhoud (reiniging en herschilderen) en diverse typen herstellingen op de glasbollen van het Agentschap met schade of slijtage. Deze glasbollen zijn van verschillende typen/merken en zijn hoofdzakelijk bovengrondse glasbollen, met dien verstande evenwel dat interventies op ondergrondse glasbollen ook mogelijk zijn.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-537655

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

We hebben onze bijzonder bestek aangepast : op bladzijde 8 stond er 60 punten voor de economische criteria i.p.v. 75 punten. De inschrijvingsformulier was ook niet correct, een termijn was niet vermeld.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!