Rectificatie

Raamovereenkomst met betrekking tot de controle en validatie van afzuigkasten met laminaire luchtstroom, microbioveiligheidskasten en chemische trekkasten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Sciensano
Nationaal identificatienummer
0693.876.830_118
Postadres
Juliette Wytsmanstraat 14
Plaats
Brussel
Postcode
1050
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Aankoopdienst Sciensano
Telefoon
-
E-mail
purchasing@sciensano.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.sciensano.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328169

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst met betrekking tot de controle en validatie van afzuigkasten met laminaire luchtstroom, microbioveiligheidskasten en chemische trekkasten

Referentienummer: Sciensano-SC-2019-RC017-FMH-F50_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Raamovereenkomst met betrekking tot de controle en validatie van afzuigkasten met laminaire luchtstroom, microbioveiligheidskasten en chemische trekkasten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-536713

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Erratum rechtzettingsbericht met betrekking tot een selectiecriterium uit het lastenboek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!