Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

57/65/0/18/024 - Slijpen van spoorstaven en spoortoestellen op het Infrabel-net gedurende 4 jaar

Slijpen van spoorstaven en spoortoestellen op het volledige Infrabel net gedurende 4 jaar

Datum van verzending van deze aankondiging
05-02-2019
Publicatiedatum
07-02-2019
Deadline
12-03-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
50225000 - Onderhoud van rails
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Asset Management
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Isabel Vandenhove
E-mail
isabel.vandenhove@infrabel.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat voegt de volgende documenten bij zijn kandidatuurstelling :
• de gecoördineerde statuten.
• de eventuele bijzondere mandaten van de firma waaruit de bevoegdheid/machtiging blijkt van de persoon of personen die hebben getekend om de kandidaat te verbinden.
• Een geactualiseerd uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst van de kandidaat, ook van elke persoon die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de kandidaat of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.
• een recent attest voor te leggen waaruit blijkt dat hij in regel is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van sociale zekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Dit attest wordt afgegeven door de bevoegde buitenlandse autoriteit en bestrijkt het laatste kalenderkwartaal vóór de uiterste datum van ontvangst van de kandidaturen.
• een recent fiscaal attest overmaken uitgereikt door de bevoegde nationale instantie bij de indiening van zijn kandidatuur. Dit attest bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn fiscale verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.
• een recent attest van niet-faillissement, dat door de nationale bevoegde autoriteit wordt uitgereikt. Dit attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden te rekenen vanaf de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen.
De Belgische kandidaten dienen het RSZ-attest, het fiscaal attest en het attest van niet-faillissement niet bij te voegen in het kader van de administratieve vereenvoudiging en in overeenstemming met artikel 73 § 4 van de wet van 17/06/2016.”

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Perceel 1: lopend spoor
Selectiecriterium 1:
- een lijst met referenties van de laatste 3 jaar in landen van de Europese unie + Zwitserland en Noorwegen, telkens met vermelding van
- nummer van de opdracht
- plaats en periode van uitvoering
- aantal km afgewerkt
- opdrachtgever: naam, telefoonnummer en email adres
Het totaal van de referenties moet betrekking hebben op slijpwerken van minimaal 2000 km lopend spoor per jaar.
Selectiecriterium 2:
- een beschrijving van de door de kandidaat geëxploiteerde slijptreinen. De kandidaat moet minimaal over één trein beschikken met een totaal vermogen van de slijpeenheden van 900 kW.
Selectiecriterium 3:
- een beschrijving van de installatie om eddy current metingen uit te voeren. De slijptrein moet verplicht uitgerust zijn met een dergelijk systeem.
Selectiecriterium 4:
- een beschrijving van de installatie om de hoeken van de slijpstenen tijdens het slijpen en zonder onderbreking automatisch aan te passen ter hoogte van obstakels. Voorbij het obstakel gaan de slijpstenen automatisch naar de initieel ingestelde hoeken. De kandidaat moet verplicht over een dergelijk systeem beschikken.
Selectiecriterium 5:
- Ervaring met betrekking tot het slijpen van rails aan een snelheid van minimaal 14km/h, met minimale materiaalafname van 0,1mm, dient verplicht aangetoond te worden. Hiervoor is 1 referentie voldoende.
Perceel 2: spoortoestellen
Selectiecriterium 1:
- een lijst met referenties van de laatste 3 jaar in landen van de Europese unie + Zwitserland en Noorwegen, telkens met vermelding van
- nummer van de opdracht
- plaats en periode van uitvoering
- aantal km afgewerkt
- opdrachtgever: naam, telefoonnummer en email adres
Deze referenties moeten minimaal betrekking hebben op het slijpen van 100 spoortoestellen per jaar.
Selectiecriterium 2:
- een beschrijving van de door de kandidaat geëxploiteerde slijptreinen. De kandidaat moet minimaal over één trein beschikken met een totaal vermogen van de slijpeenheden van 300 kW.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!