Rectificatie

Onderhoud van de sanitaire, elektrische en HVAC-installaties van de gebouwen: "Koningscomplex" "Industrielaan" "Leuven"

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Direction/Directie Facilities
Nationaal identificatienummer
0316.381.039_284
Postadres
Boulevard du Jardin Botanique/Kruidtuinlaan,20
Plaats
Bruxelles/Brussel
Postcode
1035
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 22042092
E-mail
slaporte@sprb.brussels
Fax
+32 22041500

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://be.brussels/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330264

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Onderhoud van de sanitaire, elektrische en HVAC-installaties van de gebouwen: "Koningscomplex" "Industrielaan" "Leuven"

Referentienummer: ECN-DIRFAC-338-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhoud van de sanitaire, elektrische en HVAC-installaties van de gebouwen:"Koningscomplex""Industrielaan""Leuven"

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-501038

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 011-021640

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!