Rectificatie

Aanleg van (demo)verlichting langs een fietspad gelegen langs de Mandel tussen de Smedenstraat en R32

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Provincie West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0207.725.696_22125
Postadres
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41
Plaats
Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Hilde Ryckeboer
Telefoon
+32 50407223
E-mail
hilde.ryckeboer@west-vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.west-vlaanderen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328573

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleg van (demo)verlichting langs een fietspad gelegen langs de Mandel tussen de Smedenstraat en R32

Referentienummer: West-Vlaanderen-0100/2018/046-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 50232110 - Gebruiksklaarmaken van installaties voor straatverlichting

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Aanleg van (demo)verlichting langs een fietspad gelegen langs de Mandel tussen de Smedenstraat en R32

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-500540

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Verduidelijking

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!