Rectificatie

Grondgebied Hasselt - onderhoud van speelpleinen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Hasselt
Nationaal identificatienummer
BE0207466964
Postadres
Limburgplein 1
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Geert Vande Kerkhof
Telefoon
+32 11239383
E-mail
geert.vandekerkhof@hasselt.be
Fax
+32 11223363

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.hasselt.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Grondgebied Hasselt - onderhoud van speelpleinen

Referentienummer: 2018-2101

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-502305

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar maandag 11 maart 2019 om 14.00 wegens werkzaamheden aan website van eTendering.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!