Aankondiging van een opdracht

Technisch beheer met totale waarborg van technische installaties in Cultuurcentrum “De Factorij” te Zaventem en "School Hoek" te Zaventem.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Autonoom Gemeentebedrijf Zaventem
Nationaal identificatienummer
BE0812.315.414
Postadres
Diegemstraat 37
Plaats
Zaventem
Postcode
1930
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Henk Souffriau
Telefoon
+32 27178885
E-mail
openbare.werken@zaventem.be
Fax
+32 27254685

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.zaventem.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   ja

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
SB Heedfeld NV
Nationaal identificatienummer
0437270951
Postadres
Reggerstraat 71
Plaats
Riemst
Postcode
3770
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 12451950
E-mail
info@sbheedfeld.be
Fax
+32 12456825
Hoofdadres
http://www.sbheedfeld.be
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1243/GH/2018

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Technisch beheer met totale waarborg van technische installaties in Cultuurcentrum “De Factorij” te Zaventem en "School Hoek" te Zaventem.

Referentienummer:   2018-1243

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht omvat het technisch beheer met totale waarborg van technische installaties in Cultuurcentrum
“De Factorij” gelegen in de Willem Lambertstraat 10 te 1930 Zaventem en het technisch beheer met totale
waarborg van technische installaties in school “Hoek”gelegen in de Desmedtstraat 42 te 1930 Zaventem.
P.S. :
- ontwerper technische installaties Cultuurcentrum Factorij : Studiebureau Heedfeld NV, Reggerstraat 71 te 3770 Riemst - tel 012/45.19.50 - info@sbheedfeld.be
- ontwerper technische installaties School Hoek : Micconsult bvba, Boudewijnlaan 137 bus 1 te 9300 Aalst- tel 053/78.73.75 - engineering@micconsult.be

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Technisch beheer met totale waarborg van technische installaties Cultuurcentrum “De Factorij”

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Voornaamste plaats van uitvoering:   Cultuurcentrum De Factorij, Willem Lambertstraat 10A te 1930 Zaventem

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Deze periode kan stilzwijgend verlengd worden voor een volgende periode van 2 jaar

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Technisch beheer met totale waarborg van technische installaties School "Hoek" te Zaventem

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeentelijke basisschool Zaventem, Desmedtstraat 42 te 1930 Zaventem

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Niet gespecifieerd

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Overeenkomstig art. 39 van het KB van 18-04-2017 verklaart de inschrijver door in te schrijven op deze opdracht, dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt, zoals bedoeld in art. 61, 62, 63 en 64 van het KB van 18-04-2017.
Sociale zekerheidsbijdragen:
Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest via elektronische weg op, conform art. 62 het KB van 18-04-2017.
De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij aan deze verplichtingen voldoet, volgens de bepalingen van art. 62 het KB van 18-04-2017.
Fiscale verplichtingen:
Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het fiscaal attest via elektronische weg op, conform art. 63 het KB van 18-04-2017.
De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij aan deze verplichtingen voldoet, volgens de bepalingen van art. 63 het KB van 18-04-2017.
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Een bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s
2. Een bewijs dat aangeeft dat het eigen vermogen meer dan EUR 1.000.000 bedraagt:
I. Voor de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: het eigen vermogen, zoals
bedoeld in het model van balans in bijlage bij het KB van 30-01-2001 betreffende de
jaarrekeningen van bedrijven, verminderd met de bedragen verschuldigd door de
vennoten, aandeelhouders, beheerders of zaakvoerders van de vennootschap;
II. Voor de eenpersoonsvennootschappen en de vennootschappen met onbeperkte
aansprakelijkheid: het geheel der goederen die het gemeenschappelijk onderpand
vormen van de schuldeisers.
3. Een bewijs betreffende de totale omzet van de onderneming waarbij de inschrijver dient aan
te tonen dat hij gedurende de laatste 3 boekjaren telkens een omzet van ten minste
EUR 5.000.000 heeft verwezenlijkt.

Eventuele minimumeisen:

1. zie bijzonder bestek
2. zie bijzonder bestek
3. zie bijzonder bestek

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Selectiecriterium m.b.t. referentieopdrachten:
I. De inschrijver dient 5 (en niet méér) opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaren op
te geven waar hij door contracten met een duur van minimum 4 jaar belast is met het globaal technisch beheer (al dan niet met vervangingen binnen totale waarborg) van één of meerdere gebouwen. Elk van die referenties moet minstens aan 1 van de onderstaande voorwaarden voldoen:
1. minimumcapaciteit voor de warmteproductie: 1.000 kW;
2. minimumcapaciteit voor de koudeproductie: 500 kW.
II. Iedere opgegeven referentieopdracht moet worden gestaafd worden met attest(en) opgemaakt door de desbetreffende opdrachtgevers die de goede uitvoering van de opdracht bevestigen, met inbegrip van de contactgegevens van de contractverantwoordelijke bij de opdrachtgever (naam, functie, adres, telefoonnummer, ...).
III. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor deze referentie(s) te contacteren en dit zonder voorafgaande kennisgeving aan de inschrijver.
2. Selectiecriterium m.b.t. het beschikken over een helpdesk:
I. De inschrijver legt het bewijs voor dat hij beschikt over een helpdesk voor het aannemen van oproepen voor klachten of storingen, die 24 u/ 24 u en 7 d/ 7 d bemand is. Deze helpdesk is bereikbaar via een nationaal nummer of een nummer met maximaal nationale taxatie (dus geen 0900-nr. of gelijkaardig nr. met verhoogde taxatie).
3. Selectiecriterium m.b.t. de samenstelling van het vaste team:
I. De inschrijver vermeldt in zijn offerte de voorgestelde profielen van het vaste team dat gewaarborgd on-site zal worden ingezet voor deze opdracht alsook het kwalificatie- en ervaringsniveau van de leden van dit vaste team.
II. Het vaste team moet ten minste uit volgende leden zijn samengesteld:
1. 1 leidinggevende:
a. diploma industrieel of burgerlijk ingenieur;
b. minimum aantal jaren relevante ervaring: 5 jaren;
2. 1 onderhoudsverantwoordelijke (gespecialiseerde technicus):
a. diploma min. bachelor of graduaat (technische richting);
b. minimum aantal jaren relevante ervaring: 5 jaren;
c. verplicht te beschikken over een attest BA4/BA5;
3. 3 algemene onderhoudstechnici (geschoolde arbeiders):
a. diploma min. A2 ( technische richting);
b. minimum aantal jaren relevante ervaring: 5 jaren;
c. verplicht te beschikken over een attest BA4/BA5.
III. Tenminste één van de onderhoudstechnici dient tijdens de kantooruren permanent on-site aanwezig te zijn.
IV. Tenminste één van de leden van het vaste team dient te beschikken over een gespecialiseerde kwalificatie erkend technicus gasvormige brandstof (G1/G2/G3);
V. Tenminste één van de leden van het vaste team dient te beschikken over een gespecialiseerde kwalificatie erkend technicus vloeibare brandstof;
VI. Tenminste één van de leden van het vaste team dient te beschikken over een gespecialiseerde kwalificatie met betrekking tot koeltechnieken;
VII. De door de dienstverlener te organiseren wachtdienst die buiten de normale werkuren on-site ingezet zal worden dient eveneens samengesteld te zijn uit leden van het vaste team.
VIII. Tijdens de uitvoering van de opdracht dienen voor iedere wijziging met betrekking tot de samenstelling van het vaste team steeds de aangepaste profielen van het vaste team alsook de aangepaste kwalificatie- en ervaringsniveaus van de leden van dit vaste team minimum 1 maand vóór het doorvoeren van de desbetreffende wijziging aan het Opdrachtgevend Bestuur ter goedkeuring bezorgd te worden.
4. Selectiecriterium m.b.t. het beschikken over attesten:
I. attest met betrekking tot veiligheid: VCA-certificaat;
II. attest met betrekking tot kwaliteit: ISO 9002-certificaat.

Eventuele minimumeisen:

1. zie bijzonder bestek
2. zie bijzonder bestek
3. zie bijzonder bestek
4. zie bijzonder bestek

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   13-03-2019

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   09-09-2019

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   13-03-2019

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   Dienst Openbare Werken, Steenokkerzeelstraat 56 te 1930 Zaventem

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Nadere inlichtingen kunnen bij de volgende ontwerpers bekomen worden :
- perceel 1 : Cultuurcentrum "De Factorij" : Studiebureel Heedfeld NV - Reggerstraat 71 te 3770 Riemst - tel. 012/45.19.50 - info@sbheedfeld.be
- perceel 2 : School "Hoek" : Micconsult BVBA - Boudewijnlaan 137 bus 1 te 9300 Aalst - tel. 053/78.73.75 - engineering@micconsult.be
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:
27/02/2019
Om zich te vergewissen van de omvang en de bestaande toestand van de technische installaties, is de dienstverlener verplicht om onder leiding van een Afgevaardigde van het Opdrachtgevend Bestuur plaatsbezoeken uit te voeren. Deze plaatsbezoeken zijn te bewijzen door middel van door de Afgevaardigde van het Opdrachtgevend Bestuur ondertekende plaatsbezoekattesten (zie model in bijlage) die op straffe van uitsluiting als bijlage aan de offerte zijn toe te voegen.
Aangezien deze plaatsbezoeken collectief door een Afgevaardigde van het Opdrachtgevend Bestuur georganiseerd zullen worden (in de periode tussen de publicatiedatum en de datum van de opening van de offertes) dient de inschrijver hiertoe tijdig het Opdrachtgevend Bestuur te contacteren:
Dienst Openbare Werken
Steenokkerzeelstraat 56
1930 Zaventem
Joos Van Ackere
tel. 02/717.88.82
mail: joos.vanackere@zaventem.be.
Het plaatsbezoek zal plaatsvinden op 27 februari 2019 :
- om 9.00 uur voor het CC – De Factorij
- om 13.00 uur voor School Hoek.
De inschrijvers dienen zich er van bewust te zijn dat de in de “BESCHRIJVING DER INSTALLATIES” opgenomen lijsten van technische installaties en installatieonderdelen indicatief en niet limitatief zijn.
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-01-2019

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!