Rectificatie

57/65/0/18/024 - Slijpen van spoorstaven en spoortoestellen op het Infrabel-net gedurende 4 jaar

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Infrabel - Asset Management
Nationaal identificatienummer
0869.763.267_23927
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Isabel Vandenhove
Telefoon
+32 25252396
E-mail
isabel.vandenhove@infrabel.be
Fax
+32 25253779

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331660

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

57/65/0/18/024 - Slijpen van spoorstaven en spoortoestellen op het Infrabel-net gedurende 4 jaar

Referentienummer: I-I.5-57/65/0/18/024-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 50225000 - Onderhoud van rails

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Slijpen van spoorstaven en spoortoestellen op het volledige Infrabel net gedurende 4 jaar

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-503426

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 028-063624

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In te vullen UEA. Selectiecriteria: zie aankondiging van de opdracht.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!